Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planerad strandskyddstillsyn på Malön

Våra stränder är värdefulla och sommaren 2021 kommer vi att genomföra ett projekt med planerad strandskyddstillsyn på Malön.

Foto på en strand med en båt och människor.

Strandskydd handlar både om allmänhetens möjligheter att vistas vid vatten och att bevara viktiga livsmiljöer för djur- och växtliv i vattnet och på land.

Projektets syfte är att ge en nulägesbild av exploateringen inom strandskydd och att utveckla metoder för tillsyn. Fokus är på att bibehålla allmänhetens möjlighet till fri passage längs vattnet. Projektet ska även bidra till en ökad kunskap om de strandskyddsbestämmelser som gäller.

Våra stränder är värdefulla. Vi hoppas därför på förståelse för varför strandskyddstillsynen är viktig.

Fältinventering

Under perioden april-maj kommer vi att genomföra fältinventering på Malön. Det gäller på och omkring de fastigheter som ligger strandnära. Information om detta har redan skickats ut till berörda fastighetsägare. Vid inventeringen tar vi till exempel fotografier med kamera och drönare. Efter fältinventeringen kommer underlaget att utvärderas och användas för prioritering av fortsatt tillsyn.

Områden inom Gullmarns naturreservat eller andra statliga reservat kommer inte att ingå i projektet eftersom det är Länsstyrelsen som har ansvar för tillsynen inom naturreservat.

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag

Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och ut i vattnet. I känsliga områden kan strandskyddet vara utökat upp till 300 meter, och i vissa fall har gränsen anpassats efter bebyggelse. Länsstyrelsen i Västra Götaland har en karta som visar strandskyddets utbredning.

Strandskyddstillsyn

Strandskyddstillsyn handlar både om att säkerhetsställa allmänhetens möjligheter att vistas vid vatten och att bevara viktiga livsmiljöer för djur- och växtliv i vattnet och på land. Det handlar om att värna de syften som strandskyddet ska att bevara. Vi har ansvar för att med information, rådgivning och kontroll arbeta för att de bestämmelserna om strandskydd som finns i miljöbalken följs.

Vad gäller inom strandskydd?

Syftet med strandskyddet är att värna allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vattnet för växt- och djurliv. Bestämmelserna om strandskyddet finns i miljöbalkens 7 kap.

Exempel på saker som är inte är tillåtet inom strandskyddat område

  • Bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så att de kan användas till något annat ändamål.
  • Utöka den privata zonen, hemfridszonen, genom att ställa ut utemöbler eller anlägga gräsmattor och rabatter på mark som är tillgänglig för allmänheten.
  • Gräva eller förbereda byggnationer.
  • Uppföra anläggningar eller anordningar utan dispens i område, som är tillgängligt enligt allemansrätten. Ingreppen får inte heller förändra livsvillkoren för djur och växter. Exempel är bryggor, pirar, muddring, vägar och parkeringsplatser.

Dispens

Under vissa omständigheter kan det lämnas dispens. Beslut om strandskyddsdispens handläggs för de flesta områden av kommunen, men i vissa områden som statliga naturreservat är det länsstyrelsen som beslutar.

Återställ
Hjälp oss bli bättre