Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planprogram för Dalby

Dalby är beläget strax nordväst om Henåns centrum. Syftet är att skapa en planberedskap för bostäder i Henån i attraktiva lägen på gångavstånd från centrum, skola och service. Planen omfattar kring 200-250 bostäder.

Översikt, planprogram Dalby

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling beslutade den 3 juni 2020 att godkänna planprogrammet för Dalby för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Det övergripande syftet med en planläggning av Dalby är att skapa en planberedskap för bostäder i Henån i attraktiva lägen på gångavstånd från centrum, skola och service. Syftet är även att genom att stärka boendekvaliteter i området göra Dalby till en mer attraktiv plats för utveckling av ett varierat utbud av nya bostäder. Boendekvaliteter som bevaras, tillskapas och stärks är närhet till havet och naturen. Detta sker genom landskapsanpassat byggande och utveckling av odlingsmöjligheter, närrekreation, bad- och båtliv.

Ett planprogram i sig är inte en juridiskt handling utan ska ses som en förstudie inför kommande detaljplanering. Planprogram tas fram för att grundligt utreda förutsättningarna på platsen samt att staka ut en riktning för utvecklingen och på så sätt underlätta för detaljplaneringen. Förslaget i den kommande detaljplanen kan därför komma att se annorlunda ut än i planprogrammet och de yttranden som inkommer under detta samråd kommer att påverka den fortsatta planeringen.

Samrådsmöte

Vi bjuder in till samrådsmöte där alla intresserade är välkomna och programmet kommer att där presenteras. Det finns möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Tyvärr påverkas förutsättningarna för att hålla samrådsmöte av det rådande utbrottet av covid-19. Kommunen har gjort en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kommit fram till att det i nuvarande läge endast är möjligt att hålla mötet med god distans utomhus. Vi beklagar självklart detta och inser att det får konsekvenser för er medborgare. Frågor besvaras via telefon eller e-post.

Samrådsmötet kommer att ske måndag den 22 juni, klockan 17:30 på gräsmattan som ligger strax norr om korsningen Bråtenvägen-Västervägen. Vid regn ställs samrådsmötet in. För att säkerställa att inte fler än det tillåtna antalet kommer, anmäl om du planerar att komma, till samrådsmötet, senast 19 juni till: klara.sjogrenholtz@orust.se

Synpunkter på programförslaget

Lämnas skriftligen senast den 8 juli 2020. Ansvarig handläggare finns tillgänglig för frågor fram till och med 2 juli 2020.

Yttranden kan skickas till samhallsutveckling@orust.se eller via adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 HENÅN.

Märk ditt yttrande med "Samrådsyttrande: Planprogram för Dalby".

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre