Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall

Programsamrådet omfattar Hälleviksstrands och Edshultshalls samhällsområden samt omgivande naturmark. Fokus i planprogrammet är bevarande av natur- och kulturmiljö och utveckling av verksamheter och bostäder.

Område för planprogram, Hälleviksstrand och Edshultshall

Planprogrammet syftar till att skydda och utveckla kulturmiljöer som är viktiga för Orusts identitet. Det är även ett mål att bevara och tillgängliggöra unika naturmiljöer och landskap.

För att skapa förutsättningar för helårsboende är ett mål med planen att tillgodose behovet av attraktiva och ekonomiskt tillgängliga bostäder för olika grupper. Även att skapa förutsättningar för näringsutveckling och fler arbetstillfällen på västra Orust är en viktig del i utvecklingen av samhällena. I samband med detta behöver trafik och infrastruktur utvecklas med syfte att förbättra trafiksäkerheten, främja hållbara transportsätt och möjliggöra framtida klimatsäkring.

Ett planprogram i sig är inte en juridisk handling utan ska ses som en förstudie inför kommande detaljplanering. Planprogram tas fram för att grundligt utreda förutsättningarna på platsen samt att staka ut en riktning för utvecklingen och på så sätt underlätta för detaljplaneringen. Förslaget i kommande detaljplaner kan därför komma att se annorlunda ut än i planprogrammet och de yttranden som inkommer under samråd påverkar den fortsatta planeringen.

Samrådstid

Programsamrådet finns ute för samråd under perioden 19 maj - 17 juni 2022. Handlingarna som hör till ärendet ligger under Relaterad information på denna sida.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på programsamrådet ska skriftligen vara oss tillhanda senast den 17 juni 2022.
Yttrande skickas till e-post samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån. Märk din e-post eller brev med "Samrådsyttrande: Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall" och ange gärna namn och fastighetsbeteckning.

Ett programsamråd kommer att hållas den 30 maj, klockan 18:00 i Lokalen, på Hamnvägen, 474 95 Hälleviksstrand.

Status

Övriga handlingar

Sakägarförteckning, daterad 2022-05-15

Kontakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningen som finns i listan ovan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre