Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall

Programområdet omfattar Hälleviksstrands och Edshultshalls samhällsområden samt omgivande skärgård och naturmark. fokus på planprogrammet är bevarande av kulturmiljö och utveckling av verksamheter och bostäder.

Foto över Hälleviksstrand och Edshultshall, planprogram

Foto över område för planprogram, Hälleviksstrand och Edshultshall

Planen syftar till att skydda och utveckla kulturmiljöner som är viktiga för Orusts identitet. Det är även ett mål att bevara och tillgängliggöra unika naturmiljöer och landskap.

För att skapa förutsättningar för helårsboende är ett mål med planen att tillgodose behovet av attraktiva och ekonomiskt tillgängliga bostäder för olika grupper. Även att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och fler arbetstillfällen på västra Orust är en viktig del i utvecklingen av samhällena. I samband med detta behöver trafik och infrastruktur utvecklas med syfte att förbättra trafiksäkerheten, främja hållbara transportsätt och möjliggöra framtida klimatsäkring.

Under arbetet har övrig planrojekt inomområdet pausats tills planprogrammet är antaget. Ett planprogram i sig är inte en juridisk handling utan ska ses som en förstudie inför kommande detaljplanering. Planprogram tas fram för att grundligt utreda förutsättningarna på platsen samt att staka ut en riktning för utvecklingen och på så sätt underlätta för detaljplaneringen. Förslaget i den kommande detaljplanen kan därför komma att se annorlunda ut än i planprogrammet och de yttranden osm inkommer under detta samråd kommer att påverka den fortsatta planeringen.

Status

Planprogrammet beräknas gå ut på samråd under första halvan av 2021. Under arbete har övriga planprojekt inom området pausats tills planprogrammet är godkännt.

Handlingar och länkar

Handlingar publiceras efter beslut om samråd.

Återställ
Hjälp oss bli bättre