Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planprogram för Svanesunds centrum

Förslag till nytt planprogram för Svanesunds centrum är ute för samråd under perioden 9 november till 16 december.

Karta som visar planområdet.

Planområdet Svanesunds centrum är markerat med rött.

Svanesunds geografiska läge med närheten till Stenungssund gör det till ett av Orusts strategiskt viktigaste samhällen för bostadsutbyggnad. Förslaget till planprogram syftar till att skapa fler bostäder samt att tillföra nya kvaliteter, till exempel förbättrade publika platser och ökad handel och service.

Syftet med planprogrammet är att svara på en ökad efterfrågan av bostäder samt att tillskapa nya kvaliteter, såsom förbättrade publika platser samt ökad service, till lokalsamhället med omnejd.

Programsamråd

Programförslaget är ute för samråd under perioden 9 november till 16 december.

Synpunkter på programförslaget lämnas i form av ett skriftligt yttrande senast 16 december 2020.

Yttranden kan skickas till

e-post: samhallsutveckling@orust.se eller till Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 HENÅN.

Märk ditt yttrande med Samrådsyttrande: Planprogram för Svanesund centrum.

Digitalt samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte arrangerades den 25 november.

Mötet finns tillgängligt att ses i efterhand under hela samrådstiden.

Planprogram

Planprogrammet finns även tryckt form i kommunhusets reception.

Bakgrund

Utvecklingen i Svanesund görs på ett sätt som på sikt ger underlag för handel och service i centrum, samtidigt som kopplingen mellan norra och södra Svanesund förbättras och att besöksvärdena stärks. Målsättningen med planprogram för Svanesund är att förtäta lokalsamhället på ett sätt som bibehåller och stärker befintliga naturkvaliteter samt kopplingen till havet, samtidigt som nya kvaliteter i form av trygga och säkra gaturum, ett aktivt centrum med utökat utbud av handel och service samt fler boende och besökare kan uppnås.

Förslaget omfattar cirka 300 bostäder, lokaler för verksamheter och handel, ett nytt torg, samt en ny förskola.

Ett planprogram är inte i sig en juridisk handling utan ska se som en förstudie inför kommande detaljplanering. Planprogram tas fram för att grundligt utreda förutsättningarna på platsen samt att staka ut en riktning för utvecklingen och på så sätt underlätta för detaljplaneläggningen. Förslaget i den kommande detaljplanen kan därför komma att se annorlunda ut än i planprogrammet och de yttranden som inkommer under samrådet kommer påverka den fortsatta planeringen.

Programförslaget

Programförslaget för Svanesunds centrum ämnar att göra orten mer attraktiv med fler boenden, mer service, tydligare kopplingar mellan bebyggelse och natur samt en tryggare plats att vara på. Förslaget är ett maxscenario och det krävs ny infrastruktur i form av koppling till fastlandet för att Svanesund centrum ska kunna nå sin högsta kapacitet bebyggelsemässigt.

Förslaget tillför nya bostäder i ett område som idag är ytterst glesbebyggt. Bostäderna är främst i form av flerbostadshus, radhus samt parhus, boendeformer som är ovanliga i Svanesund i dagsläget. Syftet är att göra Svanesund mer dynamiskt och möjliggöra för inflyttning av familjer och personer i arbetsför ålder. Därtill möjliggörs även nya boenden för äldre. Ett viktigt tillskott kommer att vara ett nytt torg i centrum i anknytning till Färjevägen. Torget blir en naturlig mötesplats med ett levande utbud av service.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 programsamråd, 3 antagande.

Medborgardialog

Under sommaren och hösten 2017 genomfördes ett dialogarbete som grund för programarbetet. Under del ett, som genomfördes sommaren 2017, fick boende, besökande samt verksamma i Svanesundsområdet ge sina synpunkter om orten via enkäter och en kartbaserad tjänst. Syftet var att få en fördjupad kunskap om människornas behov och attityder i området. Totalt svarade 239 personer på enkäter och 279 personer i kommentarer direkt kopplade till kartan.

Sammanfattningsvis så visade dialogen att Svanesundsborna värdesätter naturen och havet, men saknar många servicefunktioner som vårdcentral, apotek, ett större utbud samt mötesplatser för kultur och nöjen.

Fyra övergripande mål för den fortsatta utvecklingen av Svanesunds centrum har tagits fram från resultaten från medborgardialogen.

  • Stärkta kopplingar till naturen
  • Nya mötesplatser
  • Trygga och säkra gaturum - orienterbarhet och tydlighet
  • Ett levande lokalt centrum

Det är viktigt att medborgarnas behov får forma samhällsutvecklingen och därför har dessa mål legat till grund för programförslaget.

Återställ
Hjälp oss bli bättre