Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Planprogram Henåns centrum

Henåns är vår centralort och och vackert belägen vid Koljöfjorden.

Karta som visar planområdet.

Henåns centrum, röd markering anger ungefär det aktuella området. Du kan se aktuellt område i skissen över programområdet.

Programsamråd

Kommunstyrelsen beslutade den 26 februari 2020 att godkänna planprogram för Henåns centrum för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Syftet med planprogrammet och efterföljande detaljplan/er är utveckling av Henåns centrum med torg, handel, hamnar, service, turism, badplats och bostäder, allt med en tydlig koppling till havet. Planarbetet möjliggör fler bostäder och verksamheter samt att nödvändiga åtgärder för översvämningssäkring och skredsäkring genomförs. Målet är att Henån ska stärkas som kommunens centralort och besöksmål.

Ett planprogram är inte i sig en juridisk handling utan ska se som en förstudie inför kommande detaljplanering. Planprogram tas fram för att grundligt utreda förutsättningarna på platsen samt att staka ut en riktning för utvecklingen och på så sätt underlätta för detaljplaneläggningen. Förslaget i den kommande detaljplanen kan därför komma att se annorlunda ut än i planprogrammet och de yttrande som inkommer under detta samråd kommer påverka en fortsatta planeringen.

Sammanställning av synpunkter

Vid programsamrådet inkom 32 yttranden från privatpersoner, föreningar och myndigheter. Just nu sammanställs dessa yttranden i en samrådsredogörelse och vissa justeringar görs i programhandlingen. När det är klart ska politikerna i kommunstyrelsen godkänna samrådsredogörelsen och programhandlingen. Godkännandet är planerat till januari 2021.

Relaterad information

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 programsamråd, 3 antagande

Planprojektets historik

En översyn av Henåns centrum har varit aktuellt i olika omgångar sedan 1990-talet. De planer som idag reglerar utvecklingen i centrum är från 1970 och 1980-talet, vilket innebär att de är inaktuella. Viktiga frågor i planarbetet är att förstärka stråk och platser samt stärka kopplingarna till vattnet och omkringliggande bostadsområden, skola och arbetsplatser. Men också hur klimatförändringar så som stigande havsnivåer kan mötas på ett hållbart sätt.

Målet är att möjliggöra en utveckling av samhället för att öka attraktiviteten så att fler vill bo och trivas i Henån.

Medborgardialog

En viktig del i programarbetet är medborgardialog. Syftet med medborgardialogen är att du som lever och verkar i Henån ska få inflytande i utvecklingen av Henån centrum. Vi behöver din hjälp att se vad som är redan är bra och vad som kan utvecklas för ett attraktivt Henån.

Medborgardialogen inleddes med möjlighet att bidra med dina idéer och tankar via en digital enkät och karta. Vi träffade företagare och mäklare för att få deras perspektiv på efterfrågan av bostäder och service. Vi såg också att barn och pensionärer inte hade lämnat så många synpunkter. Därför hade vi olika former av möten med dem för att ta reda på hur de ser på Henån idag och i framtiden

Många bra synpunkter och idéer inkom. Bland önskemålen finns större variation av bostäder och service, fler restauranger, butiker och caféer.

Synpunkterna och idéerna har sammanställts.

Enkät om Henån

145 personer svarade, deltagarna i enkätundersökningen för Henån hyser starka känslor till havet och närheten till naturen. De är generellt ganska nöjda med den servicen som erbjuds och många gör redan sina inköp i orten men saknar visst kompletterande utbud. Simhall, ett större utbud av caféer och restauranger samt en Strandpromenad står högst på önskelistan. De vill att orten ska utvecklas och förbättras, satsa på bättre kommunikationer samt att bostäder med en större variation ska kunna erbjudas. Fler mötesplatser.

Digital karta

161 personer lämnade sina synpunkter i kartan. Generellt sett så ser de flesta mycket stor potential med Henån som ort. Men att utbudet och att flera platser behöver omarbetas så att det exempelvis inte är parkeringsplatser närmast vattnet. Flera önskar också en mer trafiksäker genomfartsled där gång- och cykelbanor efterfrågas.

Det allra viktigaste är närheten till havet, där många drömmer om en strandpromenad och ökad tillgänglighet. Människorna vill komma nära vattnet.

Underlag för det fortsatta arbetet

Hela medborgardialogen ingår som underlag för det planprogram som under höst och vår ska tas fram för Henåns centrum. Programförslaget kommer ut på samråd i början av hösten 2019. Då det kommer finnas möjlighet att diskutera förslaget och lämna skriftliga synpunkter inför vidare detaljplanearbete.

Många av de synpunkter som hittills kommit in är relevanta att inkludera i programarbetet. Men planprocesser tar ofta lång tid så förslagen som inkommit kommer inte genomföras förrän om några år. Andra synpunkter är inte relevanta för planprogrammet för centrum utan kan inkluderas i andra planer som pågår eller ska påbörjas i området kring centrum.

Översvämningssäkra Henån

Projektet med att översvämningssäkra Henån pågår parallellt med programarbetet. Genomförandet kommer delas upp i flera olika etapper. Projekteringen för piren är klar, genomförandet förväntas påbörjas hösten 2019. Utformningen för resterande etapper ska utredas i programarbetet och detaljplanearbetet.

Målet är att hitta en kombination av robusta lösningar för att skydda Henån mot framtida översvämningar. Det är en komplex uppgift för att Henån ligger på gamla strandängar vid en åmynning. Henåns placering vid åmynningen innebär att vi måste ta hänsyn till att havet stiger samtidigt som vattenflödena i ån, och andra vattendrag, kan bli höga vid skyfall. Marken som Henåns centrum ligger på har fyllts upp i olika omgångar. Det innebär att marken inte är tillräckligt stabil för ny bebyggelse om inte stabilitetshöjande åtgärder utförs.

Områden med befintlig bebyggelse kan skyddas av en spont, att bygga en spont bidrar till att marken blir stabil och möjliggör även muddring för fler båtplatser. Men spont är dyrt och därför blir det ohållbart att bygga spont längs alla delsträckor. Det innebär att vi behöver hitta andra lösningar för olika områden. Exempelvis kan ny bebyggelse byggas på pålar på en höjd som gör att de inte blir översvämmade. Ny bebyggelse kan också placeras flytande på vattnet så att byggnaderna följer med när vattennivåerna höjs. I områden där det inte planeras någon ny bebyggelse kan det bli aktuellt att låta naturen komma tillbaka till sitt ursprungsläge. Alltså att låta vissa områden bli översvämmade när havsnivån är hög. Dessa områden ska utformas så att de tål höga vattennivåer exempelvis som en park.

För att hitta lösningar som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara så är vi del av ett projekt som finansieras av Naturvårdsverket. I projektet ingår Kungälvs kommun, Tjörns kommun, Stenungsunds kommun, Uddevalla kommun, SMHI, Länsstyrelsen, SWECO och Chalmers. Tillsammans arbetar vi med att ta fram ett verktyg som kan hjälpa kommuner att hitta robusta lösningar för att hantera översvämningar.

Flera andra planarbeten i Henån

Parallellt med planprocessen för Henån centrum så pågår även flera andra planarbeten.

I ett område längs med ån, mittemot kommunhuset och ner mot Kaprifolgården utreds förutsättningarna för ett cirka 70 nya bostäder samt förbättring av parkeringsmöjligheterna.

I en detaljplan planeras för cirka 200 nya bostäder i Dalby och på Ängsberget som ligger precis väster om Henån centrum. I det befintliga flerbostadshusområdet på Närvrekärr planeras för ytterligare cirka 50 lägenheter.

I området vid Lundens industriområde är en detaljplan nu färdigställd som möjliggör för 12 nya industritomter samt cirka 70 nya bostäder.

Återställ
Hjälp oss bli bättre