Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-05

Säckebäck 1:2

Planområdet är beläget på södra Orust, nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.

Karta som visar planområdet

Planområdet är markerat med rött.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva ny markanvändning för bostäder och möjliggöra byggande av cirka 80 småhus öster om vägen 160. Ledningar för kommunalt vatten och avlopp kommer att dras fram till området i samband med Trafikverkets ombyggnad av vägen.

Tomterna tas fram av en privat exploatör.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Samråd

Planförslaget har varit ute för samråd december 2014 till januari 2015.

Relaterad information

Plankarta 1PDF (pdf, 1.1 MB)

Plankarta 2PDF (pdf, 501 kB)

Illustrationskarta 1PDF (pdf, 844.8 kB)

Illustrationskarta 2PDF (pdf, 1.6 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 307.5 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre