Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Samråd, Svanesunds avloppsreningsverk

Välkommen att delta på samråd inför ansökan om förlängt tillstånd för Svanesunds avloppsreningsverk.

Bild en stor blå byggnad.

Svanesunds avloppsreningsverk.

Svanesunds avloppsreningsverk (reningsverk) har ett tillstånd enligt miljöbalken som är tidsbegränsat till 31/12 2021. Orust kommun kommer att förändra VA-hanteringen i hela kommunen och på sikt avveckla Svanesunds reningsverk och istället leda spillvattnet till Ellös reningsverk.

Innan Svanesunds reningsverk kan avvecklas behöver Ellös reningsverk erhålla ett nytt tillstånd för ökad kapacitet. En ny överföringsledning mellan Ellös och Svanesund behöver också byggas. Dessa processer kommer att ta flera år och därför vill Orust kommun ansöka om förlängt tillstånd för reningsverket i Svanesund fram till 2035 för likadan verksamhet som bedrivs idag.

Verksamheten på Svanesunds avloppsreningsverk

Reningsverket är dimensionerat för 3 000 personekvivalenter (pe) och tar emot avloppsvatten från tätbebyggelsen i Svanesund. Befolkningen inom tätbebyggelsen är ca 2 200 personer inklusive icke fast boende (2015–2018) och det finns ingen industribelastning till reningsverket. Slam från enskilda avloppsanläggningar och från mindre reningsverk tas också emot. Belastningen förväntas öka med ca 140 pe de närmaste 15 åren.

Avloppsvattnet behandlas mekaniskt, biologiskt och kemiskt i reningsverket. Resthalterna organiskt material (BOD) respektive fosfor i det samlade utgående vattnet från reningsverket får inte överskrida 12 mg/l BOD respektive 0,4 mg/l fosfor. Utsläppshalterna klaras med god marginal. Inkommande och utgående vatten provtas regelbundet och analyssvaren redovisas till länsstyrelsen.

Kapaciteten och kvaliteten på reningsverket bedöms vara med god marginal tillräcklig för att driva verksamheten de ytterligare åren. Löpande underhåll kommer att utföras, men inga förändringar eller ombyggnationer planeras.

Påverkan på miljön

Verksamheten vid ett reningsverk ger upphov till ett antal miljökonsekvenser där utsläpp till vatten är det mest signifikanta. Svanesunds reningsverk har sitt utsläpp på gränsen mellan vattenförekomsterna Havstenfjorden och Halsefjorden.

Reningsverk kan också ge upphov till lukt, buller och påverkan från transporter och energianvändning.

I ansökan om förlängt tillstånd utreds verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där det är möjligt ska även åtgärder som kan minimera eller avhjälpa negativa effekter av verksamheten beskrivas. Verksamhetens påverkan på andra intressen som till exempel riksintressen, natur- och kulturreservat och badplatser utreds också.

Samråd

Detta samråd är en del i processen att söka tillstånd och samrådet är till för att grannar och andra berörda ska få information, men också få en möjlighet att bidra med synpunkter och upplysningar som kan vara värdefulla i tillståndsprocessen. Samråd hålls också med organisationer och myndigheter.

Det finns ett skriftligt samrådsunderlag med en mer utförlig beskrivning av Svanesunds avloppsreningsverk och dess förutsedda miljöpåverkan. Samrådsunderlaget hittar du i länken nedan eller för påseende i kommunhuset entré.

Samrådet kommer att pågå till och med den 30 april 2021 och du är välkommen att höra av dig med frågor och synpunkter till Tony Karlsson som nås på telefonnummer 0304 – 33 43 81 på vardagar, måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10:00-12:00.

Yttrande

Eventuella yttranden ska vara skriftliga och kan skickas via e-post till samhallsutveckling@orust.se eller via post till Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån. Märk ditt yttrande med: ”Svanesunds ARV”.

Vad händer sedan

När samrådet är klart hanteras alla inkomna synpunkter och tas i beaktande när ansökan om tillstånd färdigställs.

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning och eventuella utredningar som ligger till grund för ansökan. Till ansökan bifogas också en samrådsredogörelse. Av den ska bland annat framgå vilken information som lämnats och en sammanfattning av de synpunkter och förslag som framförts från de berörda.

Ansökan lämnas in till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västra Götaland och kungörs när den anses komplett. Det finns då möjlighet för dem som är berörda att yttra sig över ansökan. Miljöprövningsdelegationen handlägger ansökan, yttranden samt bemötanden och beslutar sedan om tillstånd kan lämnas och i så fall vilka villkor som ska gälla. Beslutet kan överklagas av sökande samt grannar och andra berörda.

Återställ
Hjälp oss bli bättre