Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-03

Svanesunds centrum

Svanesunds geografiska läge med närheten till Stenungsund gör det till ett av Orusts strategiskt viktigaste samhällen för bostadsutbyggnad. Svanesund har under de senaste åren vuxit i snabb takt.

Karta som visar planområdet.

Planområdet Svanesunds centrum är markerat med rött.

Pågående arbete med framtagande av detaljplaner för västra Änghagen med ytterligare bostäder kommer än mer öka behovet av ett välfungerande centrum.

Viktiga frågor i programarbetet är att se på hur torgmiljön kan förbättras och attraktiva mötesplatser skapas. Möjligheten för ytterligare bostäder och handelslokaler ska utredas. Trafiksituationen på Färjevägen som är huvudled genom Svanesund har länge ansetts problematisk och studie med ett antal åtgärdsförslag har tagits fram.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 programsamråd, 3 antagande

Planprocessen har inletts

Arbetet har nu inletts med ett planprogram, det är den första delen i planprocessen. Syftet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av Svanesund centrum. Planprogrammet ligger till grund för ett kommande detaljplanearbetet för att öka samhällets attraktivitet.

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer markanvisning att genomföras för bostäder och handel inom någon eller några fastigheter i centrumområdet.

Medborgardialog

En viktig del i programarbetet är medborgardialog. Syftet med medborgardialogen är att du som lever och verkar i Svanesund ska få inflytande i utvecklingen av Svanesund centrum. Vi behöver din hjälp att se vad som är redan är bra och vad som kan utvecklas för ett attraktivt Svanesund.

Medborgardialogen inleddes med möjlighet att bidra med dina idéer och tankar via en digital enkät och karta.

Enkät

Synpunkterna och idéerna har sammanställts. 239 personer svarade. Många värdesatte kvalitéer som havet, naturen, lugnet och tryggheten i orten. De ansåg dock att det saknades service och samhällsfunktioner i orten, där många beskriver hur verksamhet efter verksamhet har stängts ner under de senaste åren.

Många ansåg att det behövde byggas varierad bebyggelse för alla plånböcker att locka fler boende till orten. Många var mycket nöjda med den nya skolan men saknade bra lekplatser och platser för ungdomar att vistas på. En simhall står högt upp på önskelistan, samt satsning på kultur och bättre restauranger och caféer.

Den fråga som mest verkar engagera är debatten om en broförbindelse till fastlandet. Många är tveklöst för en bro, medan andra vädjar om fler och tätare färjeförbindelser.

Underlag för det fortsatta arbetet

Hela medborgardialogen ingår som underlag för det planprogram som tas fram för Svanesunds centrum. Programförslaget kommer ut på samråd i början av hösten 2019. Då det kommer finnas möjlighet att diskutera förslaget och lämna skriftliga synpunkter inför vidare detaljplanearbete.

Många av de synpunkter som kommit in är relevanta att inkludera i programarbetet. Men planprocesser är ofta långa så förslagen som kommit in kommer inte genomföras förrän om några år. Andra synpunkter är inte relevanta för planprogrammet för centrum utan kan inkluderas i andra planer som pågår eller ska påbörjas i området kring centrum.

Markanvisning för bostäder och handel

Samtidigt som programarbetet för centrum pågår kommer en markanvisning för Västra Änghagen området att genomföras. En markanvisning möjliggör för byggföretag att köpa och utveckla kommunal mark.

I Västra Änghagen har det tidigare har tagits fram ett planprogram som har varit ute på samråd. I planprogrammet föreslås ca 180 bostäder i form av småskalig bebyggelse med en variation av friliggande villor, parhus, radhus och kedjehus integrerade med ett friluftsområde. Markområdet, om cirka 45 hektar, är beläget direkt norr om Svanesunds samhälle. Efter markanvisningen kommer en detaljplan för hela programområdet att arbetas fram i samverkan med den eller de byggföretag som får markanvisning i området.

Ytterligare ett större planprojekt kommer att startas upp under närmaste året och det handlar om att utveckla Ängås gamla skolområde, idrottsområdet samt industriområdet.

Relaterad information

Färjevägen med omkringliggande område

För att lyckas med all denna utveckling behövs också en fungerande och trafiksäker väginfrastruktur. Vi har därför under några års tid tillsammans med engagerade medborgare och företrädare för näringsliv, skola, Västtrafik och Trafikverket arbetat fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Färjevägen med omnejd. Åtgärdsvalsstudie är en metod som grundas på dialog och används för att hitta lösningar som tillsammans förbättrar trafiksituationen i ett område.

Åtgärdsvalsstudien redovisar utifrån gjorda analyser en rad olika åtgärder som övergångar, gång- och cykelvägar för att höja trafiksäkerheten längs Färjevägen kommande år. Den första åtgärden är redan på plats, en ny säkrare övergång med refug och nya busshållplatser vid macken.

Vi arbetar nu också tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner samt Västra Götalands Regionen med en trafikanalys och samhällsekonomisk analys för en ny bro mellan Orust och E6 norr om Svanesund. Arbetet görs för att visa på att det är lönsamt att ersätta färjetrafiken med en fast broförbindelse. Detta innebär att processen mot en ny bro kan snabbas på. Bron behövs för att möjliggöra en fortsatt långsiktig utveckling av STO-kommunerna och inte minst Svanesundsområdet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre