Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ytterligare anbudstid för markanvisning för del av Huseby 1:102

Anbudstiden för markanvisningen är förlängd ytterligare fram till den 31 december 2022. Inriktningen för markanvisningen är att bostäderna ska genomföras i form av en byggemenskap. "En grupp människor som tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad" enligt den ideella Föreningen för Byggemenskapers definition.

Bild visande hamnen i Ellös

En viktig princip för byggemenskaper är att de som ska bo i ett hus bestämmer hur det ska utformas samt att de även ansvarar för till exempel projektering, finansiering och upphandling av entreprenör.

Kommunen har medverkat i projektet DiverCity. I projektet har 20 organisationer samverkat för att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige.

Kommunen har antagna riktlinjer för markanvisning som är vägledande vid samtliga markanvisningar i Orust kommun. Byggrupper kan lämna anbud på båda tomterna eller var tomt för sig.

Solnedgång över Ellös

Området är naturskönt och har en skiftande natur med varierad topografi. Här finns blandlövskog, knotiga vindpinade tallar, branta berg och dalar. Besökaren får en känsla av att området innehåller alla delar av Orusts omväxlande natur. I anslutning till området finns rekreationsstråk som binder samman det med omgivningen. Dalgången som delvis omsluts av berg, ger området en avskildhet från det intilliggande villaområdet, samtidigt som läget erbjuder en säker passage hela vägen till centrala Ellös med serviceutbud och bad och båtliv, via gång- och cykelväg. Vidare innebär det centrala läget att området kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Grundidén är att bostadsbebyggelsen ska anpassas till naturen och topografin, där träd och vegetation bildar fina rum och skapar karaktär som till viss del bevaras inom kvartersmark. Inom området finns även ett antal stengärdesgårdar som ska bevaras i den mån det är möjligt.

Tidplan

Sista inlämningsdag är 31 december 2022.

Detaljplan

För området finns detaljplan antagen 1993-06-24. Detaljplanen möjliggör bostäder i form av enfamiljshus, bostadsrätter eller hyresrätter. Planen har byggts ut i etapper och är ännu inte helt utbyggd. Detaljplanen innehåller en bestämmelse att "byggnader ska i huvudsak grupperas enligt illustrationskartan".

Detaljplanen föreskriver följande:

  • Byggnad ska i huvudsak placeras enligt illustrationskartan.
  • e2 anger största bruttoarea i kvadratmeter ovan mark. Området innehåller delar med 700, 800 respektive 1 200 kvadratmeter bruttoarea.
  • Största taklutning i grader är 27 grader.
  • Högsta våningsantal är reglerat till två. Vind får ej inredas utöver angivet våningsantal.

VA- och dagvattenanläggningar, fjärrvärme

Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar är utbyggda i området. Ny bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvatten ska ledas till det kommunala dagvattennätet. Fjärrvärme, som är i privat drift, är utbyggt i området.

Trafik och parkering

Områdenas tillfartsväg är Morkullevägen. Gator inom markanvisningsområdet byggs ut och bekostas av byggruppen. Parkeringar och eventuella garage ska placeras inom kvartersmark och ska täcka det behov som byggnaden skapar.

Enskilt huvudmannaskap

Orust kommun tillämpar enskilt huvudmannaskap för allmän plats (gata, natur med mera). Fastigheten är idag en del i gemensamhets-anläggningen Glimsås G:a 1 där andelstal senare kommer att regleras mellan byggruppen och Ellös vägförening, som förvaltar gemensamhetsanläggningen.

Avgifter och övriga kostnader

Utöver köpeskillingen/tomträttsavgäld för marken förutsätts byggruppen betala alla anslutningsavgifter enligt gällande taxor. Byggruppen står för samtliga kostnader som exploateringen medför, exempelvis bygglovavgift och förrättningskostnader.

Typologi

Bebyggelsen ska uppföras i form av flerbostadshus, rad- eller parhus.

Upplåtelseform

Markanvisningen styr inte upplåtelseform. Det står byggruppen fritt att välja vilken upplåtelseform den nya bostadsbebyggelsen ska ha: bostadsrätt, äganderätt, kooperativ hyresrätt eller annan form.

Tomtpris och tomträtt

Marken säljs till fast pris eller kan upplåtas med tomträtt.

Frågor under anbudstiden

Frågor som kommer in under anbudstiden publiceras tillsammans med svar här på kommunens webbplats.

Fråga: Är det villkorat att projektet bygger på en byggemenskap som bas?
Svar: Markanvisningen riktar sig till bygg- och bogemenskaper, så om man som byggherre har ett nära samarbete med framtida bogrupp och gruppen är delaktig i utformningen av boendet tillåts detta. Men i första hand kommer vi då vilja teckna genomförandeavtalet med de framtida boende, om möjligt.

Fråga: När måste man tillträda marken, det vill säga betala köpeskillingen till kommunen?
Svar: Överlåtelsen av markensker med köpekontrakt efter beviljat bygglov.

Fråga: Är det möjligt att besluta om tomträtt och kooperativa hyresrätter efter inlämnad markanvisningsansökan?
Svar: Avsikten om fastighetsköp eller tomträttsupplåtelse ska framgå av anbudet.

Fråga: Är det möjligt att lämna in ett enklare koncept?
Svar: Anbudet ska innehålla det som efterfrågas i aktuell inbjudan till markanvisning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre