Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Budget för 2023 med plan för 2024 och 2025

Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram en budget för 2023 med plan för 2024 och 2025.

Budgetförslaget hanteras i kommunstyrelsen den 29 juni och i fullmäktige den 18 augusti. Budgetförslag från oppositionen presenteras inför fullmäktige i augusti.

En budget med mycket stora satsningar

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är mycket nöjd med majoritetens budgetförslag.

- Det är en bra budget med väldigt stora satsningar, totalt 25 miljoner till alla sektorer, men framförallt satsningar till omsorgen, vården och till skolan, säger Catharina.

Vi har haft ett bra samarbete inom majoriteten under den senaste mandatperioden. Kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats mycket positivt de senaste åren. Nya mötesplatser, trivselhöjande insatser i tätorterna, fler offentliga toaletter, mer förebyggande insatser för barn och unga och brukare med psykiatribehov, digitala utvecklingsprojekt, skapar ökad tillgänglighet genom byggande av vårt kontaktcenter, nya trygghetsboende och minskad handläggningstid till bygglov det är några exempel på satsningar och uppdrag. Dessutom har skattesatsen sänkts med en hel krona under mandatperioden för att vi ska närma oss närliggande kommuner i nivå.

Den gemensamma budgeten innehåller ytterligare satsningar och investeringar som gynnar såväl invånare som medarbetare och utvecklar hela Orust som en attraktiv kommun att besöka, leva och arbeta i. Ökad tillgänglighet, bättre service och inte minst viktigt mer förebyggande arbete för våra barn och unga är den röda tråden i majoritetens budget. Orusts skolor ska fortsatt vara bland de bästa i Västra Götaland. Alla barn ska få den bästa starten i livet. Budgeten innehåller fortsatta satsningar på hemmaplanslösningar, i form av boendestöd, stödboende för socialpsykiska behov och korttidsboende LSS för barn och unga. Under de kommande åren går kommunen in i en expansiv fas med bland annat flera stora investeringsprojekt och nya tomter för bostadsbyggande.

- Vi fortsätter med en ambition om skattesänkning, totalt 50 öre under kommande mandatperiod, fortsätter Catharina.

Alla sektorer får en utökad budgetram under planperioden. Den största satsningen sker till sektor omsorg som får ett tillskott på 19,7 miljoner under de kommande tre åren. Sektor lärande får 6,6 miljoner kronor under planperioden.

- Vi har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare. I våra medarbetarenkäter svarar de flesta, nästan 88 %, att de är stolta över att arbeta i Orust kommun. Vi har bland Sveriges högsta lärarbehörighet och får många sökande till våra lediga tjänster. Under nästa år gör vi en särskild arbetsmiljö- och friskvårdssatsning för medarbetare inom sektor omsorg samt kost och lokalvården där många kommer att få arbetsskor, säger Catharina.

Även på investeringssidan sker stora satsningar de kommande åren. Nya förskolor planeras i Svanesund och i Ellös, en ny gruppbostad, ett par nya cykelvägar, ny räddningsstation och hela vatten och avloppsnätet byggs om för att effektivisera och möta ökade krav på avloppsreningsverken och utbyggnad av nya ledningar till följd av ökat bostadsbyggande och för att möjliggöra för nya bostäder.

Budgeterat resultat och skattesats

Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott på mellan 22-25 miljoner kronor, vilket ligger i nivå med vårt finansiella mål om minst 2 % av våra skatter och statsbidrag. Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 10 öre för år 2023, vilket innebär en skattesats på 22,51. För år 2024 och 2025 sänks skattesatsen med ytterligare 10 respektive 15 öre.

Sammanfattning av samtliga satsningar i budgeten

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 3,8 miljoner kronor för att förbättra vår service och tillgänglighet och att öka våra öppettider genom kontaktcenter. Utvecklingsenheten förstärks med en tjänst för att kunna arbeta mer offensivt med näringsliv och turism.

Sektor lärande tillförs en satsning på 6,3 miljoner kronor för år 2023 och 6,6 miljoner kronor för hela planperioden för volymförändringar inom förskola och skola och för att förstärka och utöka tidiga insatser genom utvecklad samverkan mellan skola och omsorg. Målet är att ännu tidigare jobba förebyggande och undvika att barn och ungdomar hamnar i utanförskap.

Sektor omsorg tillförs en satsning på 8,7 miljoner kronor för år 2023 och 19,7 miljoner kronor för hela planperioden för volymförändringar inom äldreomsorg och för förstärkning av förebyggande stödverksamheter såsom Klubb Busa och Projekt Timmerhult. Klubb Busa riktar sig till barn och unga som lever i en utsatt miljö och projekt Timmerhult syftar till att både skapa meningsfull sysselsättning för de som idag står långt utanför arbetsmarknaden och för de med dagligverksamhet. Det är samtidigt ett led i vårt miljöarbete och hållbarhetstänk för återbruk. Dessutom tillförs en arbetsmiljösatsning på arbetsskor till personalgrupper inom sektor omsorg.

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 2 miljoner kronor för år 2023 och 2,6 miljoner kronor för hela planperioden för att höja investeringsbidraget till våra viktiga föreningar och förstärkningar inom miljö- och bygglovsenheten. Förstärkning sker även till miljöenheten för att höja servicenivån och till bygglovsenheten för att fortsatt minska handläggningstiderna och bättre möta näringslivets och kommunmedlemmarnas förväntningar.

Samtliga sektorer får dessutom budgetkompensation för pris- och löneökningar, indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost och kapitalkostnadsökningar.

Investeringar

Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 625 miljoner kronor. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor, ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, ny brandstation, en ny gruppbostad och gång och cykelvägar.

Den höga investeringsnivån på 625 miljoner kronor kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 263 miljoner kronor till totalt en nivå på 803 miljoner kronor i slutet av år 2025.

Återställ
Hjälp oss bli bättre