Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Delårsuppföljning och helårsprognos för 2020

I vår delårsuppföljning för perioden januari till och med april, görs bedömningen att helårsprognosen fortfarande pekar på ett positivt ekonomiskt resultat vid årets slut.

Foto på ett blått stilla hav med omgivande land och öar.

Nöteviken, norra Orust.

Det budgeterade resultatet för året är plus 25,2 miljoner kronor, bedömningen är nu ett resultat på plus 15,5 miljoner kronor. Utfallet till och med april är ett minus på 4,9 miljoner kronor. Samma period förra året visade delårsresultatet ett minus på 5,5 miljoner kronor.

Relaterad information

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är nöjd med prognosen.

- Redan i samband med den första prognosrapporten i februari signalerade några sektorer budgetunderskott säger Catharina Bråkenhielm. Kommunstyrelsen gav då tydliga uppdrag, vilka nu visat sig ge effekt i rätt riktning.

Staten kommer att täcka stora delar av våra merkostnader och lägre skatteintäkter till följd av covid-19 pandemin. Vi har dock några obudgeterade kostnader, bland annat i samband med försäljning av fastigheter.

- Trots budgetavvikelser ser resultatet ut att hamna på en bra nivå, som följer våra finansiella mål, säger Catharina.

Bedömningen är att kommunens resultat för helåret 2020 blir positivt, men inte riktigt i nivå med det budgeterade resultatet på 25,2 miljoner kronor.

Avvikelsen på 9,7 miljoner beror på budgetavvikelse inom sektor omsorg samt reaförlust vid försäljning av fastigheter.

Ytterligare statsbidrag

Efter att delårsuppföljningen hade sammanställts aviserade regeringen och samarbetspartierna den 18 maj, ytterligare en satsning till offentlig sektor som innebär 4,4 miljoner kronor till Orust kommun för 2020. Inklusive det senaste statsbidraget uppgår helårsprognosen till 19,9 miljoner kronor och budgetavvikelsen till istället minus 5,3 miljoner kronor. Dessutom aviserade också regeringen att taket för merkostnader i hälso- och sjukvården inte begränsas, utan kommer att höjas i takt med att kommuner och regioners kostnader redovisas. Det betyder att vi kan räkna med full kostnadstäckning i kommande delårsuppföljning, vilket också förbättrar helårsprognosen ytterligare.

Finansiella mål

En resultatnivå på 19,9 miljoner kronor innebär att de finansiella målen och god ekonomisk hushållning uppnås.

Extra kostnader i samband med covid-19

Med anledning av covid-19 har en omfattande planering genomförts för att säkerställa att verksamheten fortsatt bedrivits, trots stor personalfrånvaro och på ett så säkert sätt som möjligt så att smittspridning hindras.

- Ett stort antal förändringar och anpassningar har behövt genomföras men sammantaget har kommunens verksamhet upprätthållits på ett betryggande sätt, säger kommundirektören Henrik Lindh.

Kommunen kommer att ha merkostnader på grund av pandemin under året, men sannolikt också under en överskådlig tid. Kostnader som direkt kan relateras till pandemin och som ingår i siffrorna i rapporten är bland annat sjuklönekostnader, extrapersonal, ökat försörjningsstöd, skyddsutrustning, utbildningskostnader, informationsinsatser, provtagning och skyddsplaceringar på grund av våld i nära relation. Staten har lovat att finansiera såväl sjuklönekostnader som andra merkostnader inom hälso- och sjukvården. Ersättning för sjuklönekostnader ingår i helårsprognosen men inte ersättningen för merkostnader.

Investeringar

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 43,3 miljoner kronor för perioden och bedöms till 160 miljoner kronor i slutet av året av budgeten, som reviderats under perioden till 170 miljoner kronor.

Bland de större investeringsutgifterna för kommunen kan nämnas att under 2020 fortsätter utbyggnad av två stora projekt inom vatten och avloppsverksamheten, utbyggnad av vattenledning Rossö och VA-länk Väst-/broledningen. Fastighetsinvesteringar för sektor omsorg beräknas uppgå till 61,3 miljoner kronor under året vilket ligger i paritet med budget. Det är de två stora projekten utbyggnad av Ängsvikens särskilda boende och Strandgårdens särskilda boende som följer projektplan utan större avvikelser i nuläget.

Återställ
Hjälp oss bli bättre