Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Delårsuppföljning och helårsprognos för 2020

I vår uppföljning av budgeten för perioden januari till och med augusti, visar prognosen på ett glädjande stort positivt ekonomiskt resultat vid årets slut. Det är också en uppföljning som genomsyras av effekterna av covid-19.

Foto på en kvinna.

Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande.

Det budgeterade resultatet för året är plus 25,2 miljoner kronor men vår bedömning nu är ett resultat på plus 37,9 miljoner kronor vid årets slut. Resultatet till och med augusti var plus 59,9 miljoner kronor. Det är 21,2 miljoner kronor bättre än samma period förra året och 33 miljoner kronor bättre än årets budget för åtta månader. Halva skillnaden beror på de extra statsbidrag som staten skjutit till på grund av effekterna av covid-19 pandemin och den andra hälften beror på positiva utfall i våra verksamheter.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är nöjd med prognosen.

- En kommun i vår storlek behöver ha ett resultat i nivån med prognosen säger Catharina. Det motsvarar fyra procent av våra nettokostnader och ligger inom ramen för våra finansiella mål. Resultatet ska finansiera våra investeringar och vara en vår krockkudde om oförutsedda kostnader drabbar oss.

Catharina Bråkenhielm är också tacksam för de statliga pengar som kommer till kommunerna.

- Tack och lov har regeringen säkerställt att offentlig sektor får ersättning och extra statsbidrag för att möta pandemins effekter i år och nästa år säger hon men påpekar också att det gjorts ett stort arbeta i vår organisation. Det finns också kostnader i våra verksamheter som utgår eller flyttas fram till följd av covid-19. Våra chefer och medarbetare gör ett fantastiskt arbete och arbetar ständigt med effektiviseringar för att klara våra framtida utmaningar säger Catharina.

Samtliga sektorer har förbättrat sina prognoser sedan uppföljningen i april. Sektor omsorg är den enda sektor som redovisar en negativ budgetavvikelse för helåret. Den uppgår till minus 3,9 miljoner kronor och beror bland annat på att antalet timmar inom hemtjänsten har blivit fler än planerat samt ökade kostnader för placeringar för barn och unga inom individ och familjeomsorgen.

Staten har betalat ut extra statsbidrag med anledning av de ekonomiska följdeffekterna av covid-19 pandemin samt välfärdssatsningar. För vår del innebär det i år extra statsbidrag på 30,4 miljoner kronor. Dessa kompenserar de minskade skatteintäkterna som pandemin orsakat. I slutet av augusti såg skatteintäkterna ut att bli 8,5 miljoner kronor lägre än budget. Det är betydligt bättre än bedömningen som gjordes i april.

Förutom extra statsbidrag täcker också staten merkostnader och sjuklönekostnader som en effekt av covid-19. Dessa beräknas uppgå till närmare 10 miljoner kronor, varav ersättningen för sjuklöner står för mer än hälften.

Investeringar

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 90 miljoner kronor för perioden och bedöms hamna på 164 miljoner kronor i slutet av året. Den totala investeringsbudgeten i år är på 170 miljoner kronor.Bland de större investeringsutgifterna kan nämnas utbyggnaden av två stora projekt inom vatten och avloppsverksamheten, utbyggnad av vattenledning Rossö och VA-länk Väst-Broledningen. Vidare utgörs de större projekten av ombyggnation på Strandgårdens särskilda boende, tillbyggnad på Ängsvikens särskilda boende, piren i Henåns hamn och Gullholmsbadspiren som renoveras på bekostnad av Västtrafik.

- Det har varit ett annorlunda år men om vi bara håller i vårt påbörjade arbete så kommer vi att få ett bra resultat i år, avslutar Catharina Bråkenhielm.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre