Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-05-23

Delårsuppföljning och prognos för 2019

I vår delårsuppföljning för perioden januari till och med april, görs bedömningen att helårsprognosen pekar på ett ekonomiskt resultat vid årets slut som är lägre än det budgeterade resultatet.

Prognosen för hela 2019 uppgår till plus 3,5 miljoner kronor. Det ska jämföras med det budgeterade resultatet på 22,5 miljoner kronor. Resultatet till och med april var negativt och uppgick till minus 3,6 miljoner kronor. Samma period förra året uppgick resultatet till plus 8,8 miljoner kronor.

Bedömningen är att kommunens resultat för helåret 2019 blir positivt, men inte i nivå med det budgeterade resultatet på 22,5 miljoner kronor.

Relaterad information

Avvikelsen på 19 miljoner beror på att sektor omsorg redovisar en prognos på minus 22,8 miljoner kronor för 2019. Sektorn gick in i året med ett budgetunderskott från 2018 på minus 17,4 miljoner kronor. Helårsprognosen försämrades med 5,4 miljoner kronor jämfört med prognosen efter februari månad. Detta beror på ökade placeringskostnader för barn och unga samt köpt öppenvård inom individ och familjeomsorgen.

När vi jämför oss med andra liknande kommuner visar det sig att vi levererar en betydligt dyrare omsorg på Orust. Ett stort förändringsarbete med många olika åtgärder pågår för att anpassa verksamheterna till en lägre kostnadsnivå inom omsorgen.

Övriga sektorer prognostiserar en positiv budgetavvikelse eller nollprognos för helåret.

Nettoinvesteringarna uppgick till 12,6 miljoner kronor per sista april (april 2018 23 mkr). Prognosen för helåret är att investeringarna uppgår till 118,3 miljoner kronor, vilket ligger i nivå med budgeten. De största utgifterna inom skattefinansierad verksamhet avser Gullholmsbadspiren, som bekostas av Västtrafik, ombyggnation på Strandgårdens särskilda boende samt tillbyggnad på Ängsvikens särskilda boende samt nya räddningsfordon. Inom affärsdrivande verksamhet återfinns de största investeringsutgifterna i tre stora projekt, utbyggnad av vattenledning i Rossö, VA-länk Syd som tidigareläggs vid den pågående vägbyggnationen i Varekilsnäs och utbyggnad av Slussen till verksamhetsområde för VA.

Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande är bekymrad över det låga resultatet, men konstaterar att det pågår flera åtgärder inom hela organisationen, men framförallt sektor omsorg.

- Många av våra medarbetare har goda idéer på hur vi kan anpassa och effektivisera verksamheten som kan bidra till att minska underskottet säger Catharina. Vi kommer på kommunstyrelsens möte den 29 maj ta beslut om att lämna uppdrag till både utskottet för omsorg och lärande. De ska omgående vidta kraftfulla åtgärder och effektiviseringar samt återkomma med en tydligare redovisning av pågående och planerade åtgärder samt uppskatta effekter av dessa. Uppdraget till utskottet för lärande beror på att grundskolan inte klarar att bedriva sin verksamhet inom den angivna budgetramen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre