Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Fortsatt positiv ekonomisk prognos för 2021

Efter årets tredje uppföljning av ekonomin och verksamheten, visar prognosen fortsatt på stort positivt resultat vid årets slut. Likt 2020 genomsyras prognosen av pandemins effekter och de krisåtgärder som regeringen vidtagit.

Delårsresultatet till och med augusti var för kommunen som helhet positivt och uppgick till 65 miljoner kronor. Det beror på positiva budgetavvikelser i sektorerna och högre skatteintäkter.

Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 42 miljoner kronor. Det är 23 miljoner mer än årets budgeterade resultat. Likt förklaringen för delårsresultatet, beror det i huvudsak på att vi får högre skatteintäkter men också att sektorerna redovisar överskott mot budget.

Vårt mål är att ligga på en resultatnivå på mellan 20-40 miljoner i överskott.

Tack vare det positiva resultatet i år och under 2020 kommer vi även att kunna amortera av på vår höga låneskuld med minst 60 miljoner kronor under hösten.

Sektorerna

Helårsprognosen för sektorerna visar sammantaget på ett överskott mot budget på närmare 5 miljoner kronor.

Sektor miljö och bygg befarar ett större underskott vid årets slut på minus 4,6 miljoner kronor. Det beror bland annat på lägre bygglovsintäkter.

Sektor omsorg redovisar ingen budgetavvikelse vid årets slut och övriga sektorer redovisar positiva helårsprognoser.

Sektor miljö och bygg arbetar intensivt med att förkorta handläggningstiderna för bygglov och gör bedömningen att vi kommer att vara i balans vid årsskiftet.

Budgeterade skatteintäkter

Budgeterade skatteintäkter bygger på den bedömning vi hade från augusti förra året. Då var den ekonomiska utveckling mycket osäker och det fanns ännu inget vaccin mot covid-19. Den ekonomiska tillväxten för Sverige har sedan dess utvecklats mycket starkt.

Regeringens pandemiåtgärder har gjort att människor har haft kvar inkomster och sysselsättning. Likt andra kommuner ser vi att skatteintäkterna på Orust blir betydligt högre än vi budgeterat.

Effekter av pandemin

Pandemin har påverkat samhället på många sätt för medborgare, brukare och medarbetare. Pandemin har också påverkat kommunens verksamhet ekonomiskt med lägre kostnader inom vissa områden och högre kostnader inom andra områden. Staten har gett viss kompensation, i vissa fall direkt till sektorerna i form av riktade bidrag och ersättningar, i andra fall centralt till kommunen.

Vi är vaksamma på att det finns en risk att det inom delar av verksamheten kan uppstå effekter i form av ökade behov framåt i tiden som följd av pandemin, till exempel inom vård- respektive utbildningsområdet.

Fler Orustbor

I slutet av juli hade Orust 15 403 invånare. Det innebar 88 fler invånare sedan årsskiftet. Det beror på en positiv inflyttning och invandring till kommunen.

Under april och juni var det positivt födelseöverskott, det vill säga fler föddes än som dog. Det var mycket längesedan vi hade positivt födelseöverskott på Orust.

Investeringar

Årets budgeterade investeringar uppgår till 137 miljoner kronor och helårsprognosen bedöms till 111 miljoner kronor.

De största projekten är fortsatt arbete på VA-länk Väst-Broledningen, ombyggnationen av Ellös avloppsreningsverk, ombyggnad av Strandgårdens särskilda boende, strategiska markinköp, ombyggnad Gullholmsbadspiren, en materialhanterare till Månsemyr och en ny energikälla på Ängås skola.

Budgetavvikelser för helåret beror på att några projekt flyttas fram av olika anledningar samt att några projekt väntas få lägre utgifter än budgeterat.

Återställ
Hjälp oss bli bättre