Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-06-03

Inriktningsbudget för 2021 med plan för 2022 och 2023

Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och Liberalerna, har tagit fram en inriktningsbudget för 2021 med plan för 2022 och 2023.

Budgetförslaget hanteras i kommunstyrelsen den 24 juni och i fullmäktige den 20 augusti. Budgetförslag från oppositionen presenteras inför fullmäktige i augusti.

På grund av det osäkra ekonomiska läget som råder beslutar fullmäktige först om en inriktningsbudget i augusti för att slutligen fastställa budgeten i november.

Relaterad information

Budgeterat resultat och skattesats

Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott om 14 miljoner kronor år 2021, vilket utgör 1,5 % av verksamheternas nettokostnader. För de två nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 2,3 % (+22,3 miljoner kronor ) respektive 2,0 % (+19,2 miljoner kronor) av verksamheternas nettokostnader. Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 25 öre per år under mandatperioden till år 2022, vilket innebär en skattesats på 22,86 kr per skattekrona för 2021 och 22,61 vid mandatperiodens slut år 2022.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är nöjd med majoritetens budgetförslag.

- Det är glädjande att vi trots det osäkra ekonomiska läget redan nu kan lägga en inriktningsbudget som pekar ut färdriktningen framåt för våra verksamheter.

Vi fortsätter med löftet om skattesänkning och samtidigt investerar vi i Orusts framtid genom att upprätthålla kvalitén i våra verksamheter, satsa på förebyggande arbete, på nybyggnation och på att mötakostnadsökningar till följd av ökade behov genom att effektivisera och hushålla med våra resurser, säger Catharina.

- År 2021 ligger resultatnivån just nu något lågt, under vårt finansiella mål. Det är medvetet. Ekonomin för kommunsektorn är mycket osäker. Vi inväntar kommande ekonomiska prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner samt bevakar regeringens satsningar till kommunerna. Detta är en inriktningsbudget som vi kommer att revidera under hösten. Fullmäktige ska ta ställning till den slutliga budgeten för 2021 och planen för 2022-2023 i november. Förhoppningen är att förutsättningarna för år 2021 ser bättre ut då, säger Catharina.

Övergripande mål

Budgeten innebär att nämnderna får sex övergripande mål att arbeta med under tre målområden. Dessutom ges 13 riktade uppdrag under planperioden utifrån den politiska plattformen. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i den föreslagna budgeten möjliga att uppnå, med undantag för resultatnivån som ligger något under 2 % år 2021. Orsaken till den lägre resultatnivån är den ekonomiska osäkerhet som råder på grund av den pågående Corona pandemin. Det är också skälet till att detta är en inriktningsbudget som kommer att revideras under hösten. Fullmäktige ska ta ställning till den slutliga budgeten för 2021 och planen för 2022-2023 i november. Förhoppningen är att år 2021 ligger på en resultatnivå om minst 2 % då.

Förändringar i sektorernas budgetramar

Nämndernas och sektorernas budgetramar har sin utgångspunkt i innevarande budget 2020. Justeringar har sedan gjorts till följd av volymförändringar på grund av demografin samt krav på effektiviseringar och satsningar utifrån politiska prioriteringar.

Samtliga nämnder och sektorer får effektiviseringskrav såväl 2021 som 2022 för att möta kommande behov och kostnadsökningar samt lägre skatteintäkter. Sektor lärande och omsorgs budgetramar justeras för volymförändringar inom barnomsorg, skola och hemtjänst. I potten ofördelad budget finns budgetkompensation under året för pris- och löneökningar, indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost samt kapitalkostnadsökningar.

Budgetramen för 2021 minskas med -0,5 miljoner för sektor ledning och verksamhetsstöd. Kostnadsökning för arbete med ny översiktsplan kan efter särskilt beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medel till förfogande.

Sektor lärande får oförändrad ram, vilket innebär att beräknad volymökning med 2,5 miljoner inom särskolan ska finansieras inom nuvarande budgetram.

Sektor omsorg får en minskad ram med -5 miljoner. För att uppnå en kostnadseffektivare verksamhet och undvika externa placeringar och framtida kostnadsökningar är det viktigt att sektorn fortsätter att arbeta för fler behandlingsinsatser på hemmaplan för barn, ungdomar och vuxna.

Sektor samhällsutveckling får ett budgettillskott på +0,7 miljoner som avser tidigare utlånad budget till fjärrvärmeverksamheten från sektorn. Tillskottet ska delfinansiera kostnaden för detaljplaner i kommunens egna exploateringsprojekt. Resterande finansiering av prioriterade detaljplaner får lösas inom sektorns tilldelade budgetram.

Sektor miljö och bygg får minskad ram med -0,5 miljoner.

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag som innebär att kommunens kostnader minskas med -4 miljoner per år 2021 och 2022. Kostnaderna för våra fastigheter, kost och lokalvård ska sänkas med 1,5 miljoner, vilket kan innebära att ambitionen måste sänkas.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till högst 100 mnkr år 2021 och högst 195 miljoner kronor år 2022 samt 150 miljoner kronor år 2023. Bland de större planerade investeringsprojekten kan nämnas ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk, VA-ledning från Mollösund till Ellös (VA-länk väst/bro), pågående ombyggnation av Strandgårdens äldreboende, ny förskola i Svanesund, ombyggnad av Ågårdens äldreboende till LSS-boende och psykiatriboende samt förstärkningsarbete vid ån i Henån.

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 177 miljoner kronor till 878 miljoner kronor i slutet av år 2023. Merparten av nyupplåningen sker under 2022 och 2023.

Återställ
Hjälp oss bli bättre