Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-09-28

Positiv ekonomisk prognos för 2018

I vår delårsrapport för januari till augusti, görs bedömningen att prognosen för hela 2018 blir en positiv avvikelse mot budget med 7,8 miljoner kronor. Bedömningen är att kommunens resultat blir plus 41,4 miljoner kronor för hela året att jämföra med det budgeterade resultatet på plus 33,6 miljoner kronor.

Det är en förbättring med 7,1 miljoner kronor jämfört med prognosen i april. Resultatet till och med augusti uppgick till plus 64,5 miljoner kronor. Samma period förra året var resultatet plus 46,7 miljoner kronor.

Det finns några större avvikelser mot budget. En av dem är sektor omsorgen som prognosticerar ett underskott på minus 23,9 miljoner kronor vid årets slut. Sektor samhällsutveckling prognosticerar ett överskott på plus 14,8 miljoner kronor tack vare försäljning av en tomt i Tuvesvik. Övriga sektorer prognostiserar positiva budgetavvikelser eller nollprognos för helåret.

Centrala poster såsom generella statsbidrag, pris- och lönekompensation, fastighetsförsäljningar samt finansiella intäkter och kostnader väger tillsammans upp verksamheternas negativa prognos med positiva avvikelser mot budget.

Orsaken till underskottet inom sektor omsorg förklaras främst av höga kostnader för inhyrd personal och placeringar inom individ- och familjeomsorgen. Dessutom är det högre personalkostnader inom särskilda boenden samt stöd och omsorg samt större behov av hemtjänst än planerat. Ett omfattande arbete pågår för att anpassa verksamheterna till en lägre kostnadsnivå inom omsorgen. Dock tar omställningsarbetet tid och vidtagna åtgärder har ännu inte fått den effekt som vi bedömde i budgetarbetet. I stort sett är alla åtgärder enligt handlingsplanen som togs fram våren 2017 genomförda.

Pensionskostnaderna beräknas bli 4,7 miljoner kronor högre än budget medan skatteintäkter och statsbidrag bedöms ge ett överskott mot budget på plus 3,6 miljoner kronor. Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader prognosticeras till ett överskott om plus 5,3 miljoner kronor. Av dessa är 3,6 miljoner kronor en överskottsutdelning från Kommuninvest medan resten beror på lägre räntekostnader.

Nettoinvesteringarna uppgick till 41,5 miljoner kronor per sista augusti (augusti 2017 61,4 miljoner). Årets budget för nettoinvesteringar uppgår till 187,4 miljoner kronor medan prognosen beräknas till 88,1 miljoner kronor. Avvikelser mot budget finns inom nästan alla sektorer och beror på att projekt skjuts fram av olika anledningar. De största utgifterna inom skattefinansierad verksamhet är förstärkningsåtgärder i Henån etapp 1, ombyggnad av kommunhuset och Edshultshall hamn. Inom affärsdrivande verksamhet är de största investeringsutgifterna för perioden VA-sanering Saxeliden och överföringsledning Slussen-Uddevalla.Relaterad information

Delårsrapport 2018PDF (pdf, 3.2 MB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre