Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Minnesanteckningar från Näringslivsrådet

Anteckningar från näringslivsrådets möte den 14 oktober. Årets tredje möte med näringslivsrådet diskuterade både aktuella ämnen och tillsatte en grupp för att arbeta med näringslivsklimatet.

Vi har fått en ny verklighet att hantera både globalt och lokalt. Det är ett läge som företagen i stort lärt sig att hantera och agera utifrån och branscher har drabbats olika.

Det blev en bättre sommar än befarat utifrån ett turismperspektiv. Lantbrukssektorn klarade sig undan pandemiutbrott och kunde arbeta på samtidigt som skördarna blev bra. De som exporterar drabbades tidigt av stora nedgångar. En del har återhämtat sig med andra har fortsatta problem. Vissa av de inrättade stödpaketen har utnyttjats som exempelvis korttidsanställning.

De digitala mötena har ökat och är idag en del av vardagen både för näringsliv och offentliga organisationer. Kommunen har varit förskonad från smitta på äldreboendena. En ledningsgrupp har träffats varje vecka för planering och avstämning.

Näringslivsansvarig i Fyrbodals kommuner träffas regelbundet för att hitta olika lösningar för gemensamma frågeställningar. Bland annat har en företagshjälp startat.

Ordförande i näringslivsrådet och kommunutvecklaren har betydligt fler avstämningar än tidigare år och kommunutvecklaren har också deltagit på Företagarnas styrelsemöten.

Rankingen i Svenskt näringslivs årliga enkät

Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning diskuterades. Kommunen hamnar på plats 283 vilket är 26 platser lägre än förra året.

Rådet är eniga om att vi tillsammans, kommun-näringsliv, ska arbeta för att lyfta näringslivsklimatet i framtiden. Det ligger inte i någons intresse att vi ligger där vi är.

Näringslivsrådet beslutade

 • Att ta upp frågan igen på nästa möte och då bjuda in en representant från Svenskt näringsliv.
 • Att starta en arbetsgrupp som ska titta på en åtgärdsplan.

Benny Carlson och Stig Dahlgren tar initiativet och Ronny Svensson är sammankallande.

Infrastruktur

Ordföranden påminde om de tre prioriterade områden som rådet beslutade om på första mötet i år. Ett av dem är infrastruktur. Kommundirektör Henrik Lindh berättade om hur läget är i bro-frågan. Det har varit möte med Fyrbodal med lyckat resultat.

Nu ska Fyrbodal tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund uppvakta Västra Götalandsregionen så att en åtgärdsvalsstudie kan genomföras. Våra lokala politiker har även diskuterat frågan med sina riksdagsledamöter.

En plan för en cykelväg längs väg 160 från Lövås till Henån är på gång, dessutom ska en så kallad Lova-ansökan lämnas in för en gång och cykelväg i Varekil.

Plan- och byggfrågor

Rådets andra prioriterade områden är plan och byggfrågor. Henrik Lindh berättade att ett stort arbete har lagts ner på att komma ikapp med alla ärenden. Under 2020 har det fortsatt att komma in många bygglovsansökningar. Nu kommer en extern utredare att titta närmare på handläggningsprocesser, rättssäkerhet samt omvärldsbevaka för att se hur likartade kommuner arbetar. Några företagare kommer också att bli kontaktade för få svara på frågor. Uppdraget kommer att vara klart i december. Dessutom pågår arbetet med att skapa e-tjänster och ett kontaktcenter ska utredas.

En ny översiktsplan ska tas fram för kommunen och ersätta den som är från 2009. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå målet att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta (både land och hav).

Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Planen är inte rättsligt bindande, men är tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn.

På ett startmöte för den nya översiktsplanen deltog Benny Carlson som representant för näringslivsrådet. Under ett kort anförande framhöll han bland annat vikten av kontinuitet i planeringen så att företag i sin tur kan få kontinuitet i sin planering. I processen kommer näringslivsråd och företag att bli involverade. Våren 2023 är det tänkt att översiktsplanen ska vara klar.

Innovation och digitalisering

Det tredje prioriterade området är innovation och digitalisering. Det finns ett behov av att öka medvetenheten hos företag om vikten av digitalisering. Det finns också möjligheter att ha högteknologiska företag på landsbygd vilket skulle gynna Orusts utveckling. Benny och Ronny hade tidigt på året ett möte med Almi som har ett uppdrag att hjälpa företag på landsbygd med digitalisering.

Hittills har Almi varit i kontakt med mellan 150 och 200 företag i upptagningsområde väst där Orust ingår och man ser ett fortsatt stabilt inflöde med företag som har nytta av dessa riktade insatser. Det finns fortfarande möjlighet för företag att vara en del av projektet och vi ombeds av Almi att berätta för näringslivet så att fler vet att det finns hjälp och stöd att få.

Det finns även flera olika kontakter med forskarvärlden, inte minst i några projekt kommunen driver eller deltar i men också genom att vi anses i flera frågor vara en intressant samverkanspartner. Den femte november blir det ett digitalt möte från Högskolan Väst där de presenterar sina satsningar gentemot näringslivet. Bland annat blir det högskolans erbjudanden om uppdragsutbildningar, studentmedarbetare, examensarbete samt presentation av kursutbud riktat till företag.

Handlingsplan för näringslivsutveckling

På mötena görs en uppdatering av handlingsplanen och hur arbetat gått så här långt i år.

Verksamheten i år präglas av Coronapandemin. De flesta möten har ställts in, mässor har ställts in. En del utbildningar har flyttat in i den digitala världen och på så sätt har det i vissa fall blivit mer tillgängliga. Arbetet med att samordna aktiviteter under Coronatider som företagsakut, trycka och distribuera skyltar, företagskontakter för att skapa en nulägesbild har prioriterats.

Kommunen samverkar i näringslivsfrågor med ett 20-tal organisationer. Coronapandemin har till viss del fördjupat det samarbetet men i några fall har aktiviteterna tillfälligt avtagit.

På nästa möte med näringslivsrådet kommer arbetet med en ny näringslivsstrategi att starta och den kommer att ligga till grund för en ny handlingsplan.

Rapporter

Här är en del av det som pågår.

 • Istället för den årliga personalfesten har det i år beslutats att kommunens medarbetare får en gåva på 400 kronor som ska användas till att handla i det lokala näringslivet.
 • I våras startade Företagshjälpen Fyrbodal av kommunerna i området. Det är en kostnadsfri rådgivning för företag som påverkas av Coronapandemins konsekvenser. I höst är den öppen på måndagar då antalet förfrågningar inte lika många som före sommaren.
 • Det blir ett möte om framtidens lärlingsutbildning på Orust i november.
 • Projektet (MuB) Företagsarenor i väst pågår fram till sommaren 2021. Ett antal företagare testar eller har testat att utveckla sitt företag med hjälp av en affärscoach och nu pågår en undersökning om förutsättningarna för ett företagshotell.
 • Projektet Tur&Retur har under sommaren drivit en mobil cykelverkstad på Orust och över 250 cyklar har satts i dugligt skick igen. Den andra delen i projektet är att hitta bra mobila lösningar på landsbygd, exempelvis pendling och distansarbete.
 • Kommunen och Scandic Pelagic diskuterar olika möjligheter att lösa de krav som kommer när det gäller utsläppskrav och de krav som ställs på reningsverket i framtiden. Kommunen kan inte betala den investerings som kommer att krävas. Frågan om betydelsen av att sill till svensk konsumtion produceras i Ellös har lyfts bland annat till riksdagsnivå.

Aktiviteter

Även om många träffar ställs in så finns det några att se fram emot i höst Vissa har fått ett datum medan andra får ett datum senare.

 • 5 november, Högskolan väst presenterar vad de kan göra för företagen
 • 5 november Nätverksträff för besöksnäringen
 • Mitten av november, Almi om ekonomi och lönsamhet
 • Upphandling (ämne och datum kommer senare)
 • Ett antal digital starta-eget-kurser finns under hela hösten.
Återställ
Hjälp oss bli bättre