Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-05-06

Gång- och cykelväg, Väg 160 i Henån

I samarbete med Trafikverket kommer en gång- och cykelväg byggas längs med väg 160, Uddevallavägen, mellan Lövåsvägen och Rödbergsvägen.

Gång- och cykelvägen kommer koppla samman området Lövås med Henåns centrum, se röd markering på kartan. Fotgängare och cyklister kommer inte längre att behöva gå eller cykla ute på väg 160. Gång- och cykelvägen förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ger ökad livskvalitet för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter på aktuell sträcka initierades en cirka 500 meter lång gång- och cykelväg via Regional gång- och cykelplan.

Vägen projekteras och byggs av Trafikverket.

Enligt tidplanen beräknas vägplanen, det juridiskt bindande dokumentet om exakt lokalisering och utformning av vägen, vara klar för granskning under våren 2020. Trafikverket planerar att lämna in vägplanen för fastställelseprövning under hösten 2020. Byggstart är planerad tidigast år 2021.

Samråd

Som en del i det fortsatta arbetet med vägplanen kommer ett samrådsmöte att hållas i närhet till sträckan där allmänheten och enskilda som särskilt berörs bjuds in. Därefter ska det framtagna samrådsunderlaget skickas till Länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.

Synpunkter

Det finns möjlighet att lämna synpunkter under hela samrådsprocessen som pågår fram tills vägplanen skickas på granskning. Synpunkter kan lämnas genom att ringa, skicka e-post eller brev till Trafikverket. Hänvisa gärna till ärendenummer 2017/121419 när du skickar skriftliga synpunkter eller frågor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre