Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-05-05

Busskort, gymnasieelever

Du beställer ditt busskort för läsåret 2020-2021 senast den 30 juni.

Du kan beställa busskort till och med våren det år du fyller 20 år.

Villkor för busskort

  • Du är folkbokförd i Orust kommun
  • Din kortaste väg till skolan är minst 6 kilometer
  • Du studerar på heltid
  • Du har rätt till studiestöd enligt studiestödslagen
  • Du har inte inackorderingsbidrag

Om utbildningen avbryts eller din folkbokföringsadress ändras,  måste du lämna tillbaka ditt busskort. Lämnar du inte tillbaka busskortet får du en faktura för återkrav på aktuell del av kostnaden.

Utlämning av busskort för gymnasieelever

  1. Du kan hämta ut ditt beställda busskort för läsåret 20/21 i kommunhusets reception från och med den 11 augusti 2020.

Relaterad information

Sökande
Sökande

Extra resebidrag
Om du har mer än 6 km mellan bostad och närmaste hållplats. OBS! Inte avstånd skola-bostad.
Extra resebidrag

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre