Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Läslyftet lyfter i förskolan

I våra förskolor har Läslyftet börjat ge avtryck i förskolans undervisning. Genom Läslyftet får vi ny kunskap kring hur vi läser, pratar och diskuterar böcker med barn.

Foto på barn som kikar in i ett miniatyrhus

Högläsning med guldkant. De yngsta barnen ges språkutvecklande läsupplevelse genom att titta in i Pettson och Findus hus.

Under hösten har högläsning för barnen utvecklats från lyssnande till aktivt deltagande genom att vi tillsammans i barngruppen reflekterar och har en dialog om det lästa. Våra förskolor genomför med hjälp av handledare ett utvecklingsarbete kring högläsning, berättande samt läs och skrivutveckling i förskolans olika miljöer.

Relaterad information

Trots en tidigare hög medvetenhet om läsningens betydelse för barns språkutveckling, har detta främst används som ett sätt att koppla av, komma till ro eller samla barnen vid lägre pedagogtäthet vissa stunder på dagen. För barnen har det tidigare ofta inneburit ett passivt lyssnande med begränsad möjlighet till aktivt deltagande genom reflektion och dialog om det lästa.

Foto på dockor som ligger i en säng.

Mucklorna syns där inne i Pettsonhuset, men vad gör Mucklorna? Pedagogerna ger genom frågan barnen möjlighet till att uttrycka tilltro till sin tanke och föreställning.

Kompetensutveckling

Läslyftet är kompetensutveckling för både förskollärare och barnskötare då båda yrkeskategorierna har en betydande roll i förskolans undervisning. Pedagogerna har genom kollegialreflektion fördjupat sina kunskaper om högläsning och om att samtala med barnen om texter.

Det har varit ett gynnsamt arbete som redan nu gett avtryck på många vis i förskolans undervisning. Läslyftet i förskolan Pedagogerna uttrycker att Läslyftet gett ny kunskap och en del funderingar kring hur vi läser, pratar och diskuterar böcker med barnen.

Foto på medarbetare som sitter runt ett bord.

Kollegial reflektion om att lyfta fram barns föreställningsvärldar.

Tillsamman har de börjat utvecklat sina läsmiljöer och metoder för högläsning samt blivit mer kritiskt noggranna när de lånar böcker på biblioteket. Där försöker de hitta böcker som öppnar upp för barnens föreställningsvärldar och reflektioner.

Pedagogerna ställer nu mer reflekterande och utmanande frågor till barnen än vad de gjort tidigare. Pedagogerna ger genom frågan barnen möjlighet till att uttrycka tilltro till sin tanke och föreställning.

Högläsning som planerad undervisning

Genom att arbeta med modul 1 i Läslyftet har högläsning med barnen gjorts till planerad undervisning i syfte att främja barnens språkutveckling och förmåga till kritiskt tänkande. Barnen får ta del av högläsning i konstellationer om färre barn än tidigare. Ibland används digitala verktyg till hjälp för att åskådliggöra en bok till barnen. Genom pedagogernas förhållningssätt under högläsningen blir barnen aktivt deltagande och ges därmed möjlighet till inflytande över sitt egna lärande.

Barnen lär sig genom att

  • ställa frågor till texten och reflektera på djupet kring detaljer i texten
  • tolka bildspråk
  • sammanfatta innehåll och analysera huvudbudskapet i boken
  • dra slutsatser
  • göra förutsägelser om vad som ska ske här näst i berättelsen
  • knyta an bokens berättelse till egna erfarenheter eller upplevelser från andra böcker

Pedagogerna ser att barn idag i allt högre utsträckning möter högläsning för första gången på förskolan. Medan en del barn har mycket erfarenhet av läsning från hemmet. Det ställer ännu mer krav på pedagogernas medvetenhet och förhållningssätt för att skapa förutsättning för utjämnande av barns bakgrund, etnicitet och genus i samband med högläsning. Pedagogerna uttrycker att Läslyftet gett dem kompetens att möta dessa utmaningar på ett lustfyllt och utvecklande sätt och att barnen nu på många vis uttrycker tilltro till sitt egna tänkande.

Foto på barn som pekar på  en stor bild på väggen

Högläsning utvecklas med hjälp av digitala verktyg. Genom en projicerad illustration från boken, ges barnen möjlighet att nästan kliva in i berättelsen. De yngsta barnen kan lätt komplettera sitt tal genom att peka och därmed uttrycka sina tankar om text och bild.

Under vårterminen arbetar förskolans pedagoger vidare med Läslyftet genom att fokusera på berättande, utvecklandet av läsmiljöer samt ett utökat samarbete med barnbibliotekarierna.

Alla Sveriges förskolor kommer under våren 2019 av Kulturrådet tilldelas nya barnböcker till ett värde om cirka 5000 kronor. Innan dessa nya böcker kommer ska gamla, slitna och omoderna böcker med innehåll som inte stödjer förskolans läroplan rensas ut.Läslyftet börjar ge avtryck i förskolans undervisning

Foto på bilder och texter från böcker.

Arbetet med Läslyftet syns i förskolas väggdokumentation.

Återställ
Hjälp oss bli bättre