Logotyp

Stöd till barn och ungdom

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen du kan kontakta, exempelvis elevhälsan eller en ungdomsmottagning.

Det finns många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Du kan också kontakta sjukvården och socialtjänsten. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har tystnadsplikt.

Är du under 25 år kan du besöka vår Ungdomsmottagning för stöd och hjälp.

1177 har information om psykisk ohälsa för barn. Ett barn som har det svårt ska inte behöva vara ensam utan har rätt att få hjälp och känna sig trygg. Att våga berätta om jobbiga saker i livet är ett sätt att få hjälp.

Kommunens socialtjänst

Som barn eller ungdom kan du få råd och stöd i olika situationer hos socialtjänsten i kommunen. Du kontaktar kommunens växel och ber dem koppla dig till Individ- och familjeomsorgen, IFO, för frågor och eventuell tidsbokning hos en socialsekreterare.

Är du mellan 13 och 24 år kan du även kontakta Ungdomsmottagningen.

Har du behov av akut hjälp?

Under Kontakt för akut hjälp finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa eller andra krissituationer.

Elevhälsan

I elevhälsan arbetar olika yrkeskategorier som till exempel skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagoger med olika inriktningar.

1177 - Sjukvårdsrådgivning Vårdguiden

1177 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård.

Här kan du ta del av andras erfarenheter, vad du kan göra själv och var du hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar.

Sex, hälsa, droger, alkohol, våld, stress, mobbning

Ibland har du kanske saker du funderar på eller är orolig över och behöver hjälp med. Det kan till exempel vara något med kroppen, något hemma eller i skolan.

UMO är en ungdomsmottagning på nätet för dig mellan 13 och 25 år. Här finns bland annat information om:

  • sex
  • hälsa
  • alkohol och droger
  • relationer
  • mobbning
  • våld och kränkningar
  • stress
  • ångest
  • sorg

Du har också möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningen. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.

Alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Om du är orolig för att du själv eller någon i din närhet dricker för mycket. Om du vill ha hjälp att sluta använda narkotika eller är orolig över någon som använder narkotika, kan du kontakta socialtjänsten för att få hjälp.

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och innebär olika risker. I början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att det kan bli ett beroende. Efter ett tag börjar problemen komma och ju längre missbruket pågår blir det svårare att styra sitt användande och att sluta. Det går inte att veta vem som kommer att hamna i missbruk eller hur lång tid det kan ta.

Det finns många andra sorters missbruk också, som till exempel spelmissbruk, maktmissbruk, självskadebeteende och sexberoende.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är fysiskt och psykiskt kränkande handlingar som du utsatts för utan att du gett ditt samtycke. Förövaren är oftast någon med mer makt än dig själv som tagit sig rätten att tillfredsställa sina egna behov på en annan människas bekostnad.

Våld och övergrepp

Som barn har du rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Du är beroende av att vuxna i din närhet skyddar och tar hand om dig vilket gör att du kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att du får mat och rena kläder.

Sedan 1979 är det förbjudet i Sverige för vuxna, även föräldrar, att slå barn. Ändå händer det att föräldrar eller andra vuxna skadar barn. Det kan vara att bli slagen, sparkad, nypt eller skadad på annat sätt, så kallad fysisk misshandel.

Brister i föräldraskap

Det kan finnas många or­sa­ker till att en för­äl­der in­te kla­rar av att ge sitt barn en till­räck­ligt god om­sorg.

En psy­kisk sjuk­dom kan gö­ra det omöj­ligt att för­stå sitt barns be­hov. En an­nan or­sak kan va­ra att för­äld­rar är så upp­tag­na och stres­sa­de av eg­na pro­blem att det in­te finns plats för bar­nets be­hov.

När för­äld­rar­na bris­ter i sin om­sorg mås­te and­ra vux­na hjälpa till. Både för att hjäl­pa och skyd­da bar­net, men ock­så för att ge för­äl­dern stöd i sin för­må­ga att va­ra för­äl­der åt sitt barn.

Behöver du hjälp, råd och stöd eller vill göra en anmälan ta kontakt med Familjeenheten på mottagningstelefon 0304-33 43 33 eller ring kommunens växel 0304-33 40 00 för hänvisning.

Dödsfall

Att förlora någon som står dig nära hör till en av livets stora prövningar.

Det är naturligt att känna oro över vad som kommer att hända den närmaste tiden efter att någon nära har dött.

Ekonomiska problem

Om du har ekonomiska problem och inte vet hur du ska klara din försörjning kan du kontakta Individ- och familjeomsorgen, mottagningsgruppen, i kommunen. Hos mottagningsgruppen får du tala med en socialsekreterare om din situation.

Ilska och utbrott

Ilska och utbrott kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på olika slags missförhållanden. Det kan vara befogade reaktioner på olämpliga eller till och med skadliga situationer. I dessa lägen behöver du få hjälp direkt för att säkerställa din rätt och trygghet.

Kriminalitet

Av olika skäl kan du hamna i situationer som leder till att du gör kriminella handlingar. Det innebär att du på något sätt bryter mot lagen, som till exempel att du gör ett inbrott eller skadar andra.

Domstolen beslutar om du har gjort ett brott och vilket straff du ska få. Det står också i lagen.

Om du är under 15 år och gör ett brott kan du inte straffas, men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna och socialtjänsten.

Från 15 års ålder kan du bli straffad om du begår ett brott.

Kris i livet

När du växer upp lär du dig hur du ska hantera olika situationer och lösa olika problem, kanske själv eller med hjälp av vuxna du har omkring dig. Du bygger en inre karta av verkligheten som hjälp för att hitta rätt väg och för att komma tillrätta med svårigheter.

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att du hamnar i kris. Ibland kan krisen komma smygande. Det kan vara omständigheter som du levt med under en tid som utlöser krisen.

Problem i skolan, skolfrånvaro - skolk

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om du tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Alla situationer är unika och du vet bäst själv hur det känns att vara i din situation. Trivs du inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på problemen. Kanske finns det andra som är i en liknande situation och som du kan byta idéer och erfarenheter med.

Ibland kan du själv hitta orsaken till att du känner som du gör och komma på egna lösningar. Ibland behöver du andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal på en ungdomsmottagning. Du ska inte behöva må dåligt i din skola.

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när du behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om du är stressad fast du inte har bråttom, kan stressen bli ett problem.