Medling vid brott

Medling vid brott innebär att gärningspersonen och brottsoffret träffas tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottshändelsen och konsekvenserna av denna. Vi erbjuder medling till unga lagöverträdare under 21 år.

Målgrupp

Vi erbjuder medling till ungdomar, mellan 12 och 21 år, bosatta i Orust kommun och som begått brott samt till dem som utsatts för dessa brott.

Syfte

Syftet är att ge stöd till brottsoffret och att förebygga att ungdomen begår nya brott.

Innehåll och genomförande

Deltagandet ska vara frivilligt och ske i båda parters intresse. Brottshändelsen ska vara polisanmäld och erkänd.

Medlaren kontaktar ungdomen och brottsoffret. Om intresse finns från båda håll träffar medlaren dem i enskilda förberedande möten. Under själva medlingsmötet ansvarar medlaren för att båda parter får lämna sina berättelser om den inträffade brottshändelsen, och om de konsekvenser och känslor som uppkommit. Samtalet ska erbjuda en hjälp för brottsoffret att bearbeta händelsen och möjligheten till någon form av gottgörelse. För ungdomen ska det ge ökad insikt om brottets konsekvenser och möjlighet att ta ansvar för gärningen i förhållande till brottsoffret.

Medlingsmöten avslutas ibland med att ungdomen och brottsoffer ingår ett muntligt eller skriftligt avtal som kan innehålla löften om framtida beteenden, ekonomisk ersättning till brottsoffret eller gottgörelse genom arbete. Vid både förberedande möten som vid medlingsmöten kan vårdnadshavare eller andra stödpersoner för båda parter delta.

Personalens utbildning

Vår personal som har uppdrag som medlare är utbildade av Brottsförebyggande rådet, BRÅ.