LSS och SFB, stöd och service

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. Den ska garantera att du som omfattas av lagen får den hjälp du behöver i ditt dagliga liv.

Målet med LSS är att du ska få möjlighet att leva som andra och ha inflytande över vilket stöd och vilken service du får.

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du omfattas av någon av följande personkretsar enligt lagen.

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Stora funktionsnedsättningar som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vilket stöd och vilken service kan beviljas?

 • Råd och stöd
 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet (gäller inte personkrets 3)

Ansökan

Du ansöker om insatser muntligen eller via självservice, se länk nedan. LSS-handläggaren når du via Kontaktcenter.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.