Hjälp i hemmet

Du som har svårt att klara dig själv på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom kan ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet.

Man ser en massa hus ovanifrån och det är snö överallt.

Målet är att stöd- och hjälpinsatserna ska göra det möjligt för dig som vill att bo kvar i ditt eget hem så länge som möjligt.

Alla insatser är behovsprövade. Det innebär att en handläggare först utreder ditt behov av hjälp och fattar sedan beslut om din rätt till hjälpinsats utifrån de lagar som gäller.

Så här ansöker du om hjälp i hemmet

  • Du ansöker, muntligt eller skriftligt, till en handläggare
  • Handläggaren gör en utredning
  • Utredningen är underlag för bedömningen av de behov som du har och vilken hjälpinsats som kan bli aktuell för dig
  • Handläggaren fattar beslut om vilken hjälpinsats du beviljas
  • Ett skriftligt beslut skickas eller överlämnas till dig
  • Vid förändrat behov kontaktar du din handläggare

Handläggningstid

Handläggningstid för ansökan om hjälp i hemmet varierar beroende på typ av insats, men vanligtvis har du ett beslut inom tre veckor.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet så kan du överklaga. Din handläggare kan vid behov hjälpa dig med överklagandet. Ett överklagande ska lämnas in senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Vårt mål är att lösa de problem som uppstår och att ständigt utveckla verksamheterna.

Synpunkter och klagomål kan lämnas både muntligt och skriftligt, till personalen eller chef för verksamheten. Du kan också använda vår e-tjänst.

 

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.