Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transport, som efter behovsprövning är tillgänglig för dig som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Lagen om färdtjänst (SFS 1997:736)

Färdtjänst får inte användas för resor som staten, kommunen eller landstinget, enligt annan lag eller förordning är skyldig att tillhandahålla eller helt eller delvis bekosta.

Det gäller till exempel

 • sjukresor
 • skolskjutsar
 • resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer. Det innebär att färdtjänstresor om möjligt samordnas så att flera personer reser tillsammans. Med färdtjänsten får du resa i fordon som är anpassade till ditt funktionshinder.

Lag (1997:736) om färdtjänst, Sveriges riksdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst kan endast beviljas av den kommun där du är folkbokförd.

Färdtjänsten är avsedd för dig som på grund av ditt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

 • Funktionshindret får inte endast vara tillfälligt, utan vara bestående i minst 3 månader.
 • Färdtjänst kan inte erhållas på grund av att allmänna kommunikationer saknas, är dåligt utbyggda eller att tiderna inte passar.
 • Rätt till färdtjänst kan inte grundas på bristande förmåga att framföra eget fordon.

Vart får jag resa och hur många resor får göras?

Varje färdtjänstberättigad erhåller fritt antal resor inom Västra Götaland och till Kungsbacka kommun. Korta stopp innan slutdestination är inte tillåtet.

Ledsagare eller medresenär

En ledsagare är en person som ska ge dig den hjälp du behöver under färd. Ledsagaren ska stiga på och av på samma plats som dig.

Du har möjlighet att ta med en medresenär. Medresenären ska stiga på och av på samma plats som dig och betala samma avgift som du gör.

Legitimation för att resa

När fordonet kommer för att hämta dig ska du visa upp giltig legitimation.

Hur beställs resan?

Alla färdtjänstresor beställs genom Västtrafiks beställningscentral tidigast 14 dagar i förväg och senast 60 minuter före önskad avresa.

Västtrafik strävar efter att samordna resor inom särskilda kollektivtrafiken, vilket kan innebära att fordonet inte alltid åker den kortaste vägen utan stannar för att ta upp och släppa av andra resenärer.

Uppge följande när du beställer:

 • Dina kontaktuppgifter.
 • Vart du vill åka.
 • När du önskar vara framme.
 • När du vill åka hem.
 • Om du har med något hjälpmedel.
 • Om ledsagare eller medresenär åker med dig.

Du får ha med dig normalt handbagage på resan. Det vill säga så mycket bagage som en person själv kan bära vid resa med buss eller tåg.

Vid beställning ger dig beställningscentralen dig besked om när fordonet kommer. Fordonet kan komma upp till 10 minuter senare än utlovad avresetid.

Om fordonet inte kommit efter 15 minuter, ring beställningscentralen på förseningstelefonnumret 020-91 90 90.

Avboka färdtjänst

Kom ihåg att avboka resan om du inte ska åka. Bilen kommer på utsatt tid om inget annat meddelats. Detta är onödigt om det inte finns någon resenär och innebär dessutom en kostnad för kommunen.

Avgift för färdtjänst som inte avbokats

Om färdtjänstresenär uteblir från en beställd resa eller om resenären inte avbeställer resan inom föreskriven tid, kommer kommunen att fakturera resenären en avgift för utebliven resa på 250 kronor per tillfälle.

Beställningscentralens öppettider

 • Vardagar 06:00-22:00.
 • Lördagar, söndagar och helgdagar 08:00-22:00.

Övrig tid på dygnet kan du endast avbeställa eller ändra tidigare beställd resa.

Vad kostar resan?

Vid beställningen får du en uppgift på hur mycket din resa kommer att kosta.

 • Vuxna gäller från och med den dag de fyller 20 år.
 • Skolungdom gäller från och med den dag de fyller 7 år fram till den dag de fyller 20 år.
 • Barn åker gratis fram till den dag de fyller 7 år.
 • För nattrafik tillkommer utöver ordinarie avgift ett tillägg om 65 procent. I nattrafiken betalar skolungdomar samma avgift som vuxna.
 • Du får ta med sig husdjur i transporten, förutsatt att transport sker enligt regler och att det meddelas i samband med beställningen.

När får resan ske?

Du får resa under de tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna kommunikationer hos Västtrafik.

 • Alla dagar 00:00-24:00.
 • Natt mot lördag och söndag samt övriga helgdagar enligt Västtrafik nattrafiksregler gäller en utökning till klockan 02:00.
 • Färdtjänstresenär har numera även rätt att resa på natten, med ett taxetillägg med 65%.

Färdtjänst i annan kommun

Om du ska vistas i tillfälligt i annan kommun och vill utnyttja din färdtjänst ska du kontakta din färdtjänsthandläggare minst 14 dagar före avresedagen.

Avgiften för resor i annan kommun är 50 procent av taxameterbeloppet.

Riksfärdtjänst

 • Du behöver ansöka om riksfärdtjänst senast fyra veckor före den dag du planerar att resa.
 • Ska du resa vid storhelg såsom julhelgen vill vi gärna få in din ansökan ännu tidigare.

Telefonnummer

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.