Trygg och säker

I vår kommun ska du alltid kunna känna sig säker och trygg. Det gäller oavsett om du är bosatt i kommunen eller bara är på tillfälligt besök.

En röd hjärtformad ballong svävar i skyn. Himlen är blå.

Olyckor eller andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

Säkerhet

Vårt säkerhetsarbete hanterar främst frågor som rör den interna säkerheten i kommunens verksamheter. I arbetet ingår samordning av frågor som berör skalskydd, larm, personsäkerhet, och IT-säkerhet.

Förebyggande

De enda olyckor som aldrig skadar någon eller något är de olyckor som aldrig inträffar. Därför arbetar vi för att förebygga bränder och andra olyckor i så stor utsträckning som möjligt.

En viktig del i kommunernas förebyggande verksamhet är att genomföra tillsyn av de skyldigheter enskilda har enligt lagen om skydd mot olyckor.

Krisberedskap

Vi ska som organisation kunna upprätthålla och driva vår verksamhet även då oönskade händelser inträffar. Det kan handla om allt från elavbrott och bränder till smittspridning och naturkatastrofer. En sådan krissituation inträffar ofta helt oväntat. Det är därför viktigt att vår organisation har en god beredskap för att kunna hantera det oförutsedda.

Händelserna på Orust sommaren 2002 gav oss erfarenheter av en krissituation i samband med oväder. Det ovädret gav stora materiella skador men ingen människa kom till skada.

Vid en samhällsstörning ställs stora krav på information och samordning av olika insatser. Vi har ett ansvar att samordna inom kommungränsen. Detta kallas kommunens geografiska områdesansvar.

För att kunna hantera störningar har vi en krisledningsorganisation. Denna aktiveras normalt utifrån information från Länsstyrelsen, Väderinformation från SMHI, kommunal verksamhet eller som direkt följd av en olycka.

I krisberedskap ingår även:

  • samordning av kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalyser
  • övning av de kommunala verksamheterna
  • POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor eller katastrofer)

Information till allmänheten

Information till allmänheten sker via bland annat lokalradion, vår webbplats, 113 13 och krisinformation.se.

Till 113 13 kan du ringa när du vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.