Logotyp

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig.

Om du inte kör bil själv beviljas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl finns.

Tillståndet gäller för parkering på allmän plats i hela Sverige. Det gäller även i de flesta länderna i Europa.

Parkeringstillståndet är personligt

Det får bara användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får bara användas då innehavaren är med i bilen.

Giltighetstid

Ett parkeringstillstånd gäller en viss tid, som längst fem år. När du söker nytt tillstånd görs en ny prövning. Tidigare innehav av parkeringstillstånd är inte grund för att bevilja en ny ansökan.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angivet på platsen
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar
  • under högst 3 timmar på gågata
  • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjudet eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Parkeringstillstånd gäller inte

  • på privat mark eller i garage om inte ägare givit sitt medgivande
  • där det är förbjudet att stanna
  • i zoner för visst ändamål, till exempel lastzon, taxizon, vändzon.

Av och påstigning

När du kör en rörelsehindrad person får du stanna där vägmärke visar att det stopp- eller parkeringsförbud, för att hjälpa till med av- eller påstigning och ge hjälp utanför fordonet. Av och påstigningen får inte hindrar andra eller orsakar trafikfara. Du får inte stanna längre än vad som är absolut nödvändigt.

Parkeringsavgift

Parkeringstillståndet är inte ett generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgift. Beslut om parkeringsavgift fattas i varje enskild kommun. Kontakta aktuell kommun för besked.

I Orust kommun betalar man ordinarie parkeringsavgift om man har parkeringstillstånd.

Ansökan

För att ansöka om parkeringstillstånd hos oss måste du vara folkbokförd i Orust kommun. Till ansökan ska ett läkarintyg och foto bifogas.