Skrotbilar och felparkerade fordon

Fordon som står felparkerade och utgör trafikfara eller hinder bör flyttas till särskild uppställningsplats för vidare hantering.

Gammal rostig bil i högt gräs.

Felparkeringsavgiften varierar beroende på hur allvarlig felparkeringen är.

  • 300 kronor om avgift inte är betald eller om bilen varit parkerad längre än tillåten tid
  • 500 kronor om bilen ställts där det är förbud att parkera
  • 700 kronor om bilen ställts där det är förbud att stanna på platsen
  • 1 000 kronor om bilen ställts där det är plats för rörelsehindrade

Överklagan av parkeringsanmärkning

Överklagan ska göras till Handels- & Juristinkasso och (HOJAB) Parkeringsservice eller till Polisen, det står på boten vart du kan vända dig för att överklaga.

Olovligen uppställda fordon på kommunal mark

Ett fordon flyttas när:

  • det behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl
  • det står uppställt i strid mot de lokala trafikföreskrifterna om parkering eller stannande och försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg
  • det har stått på samma plats under minst sju dygn. Långtids-uppställning av fordon på gator och vägar strider mot lagen. Sådan uppställning ska ske på egen fastighet. Gator och vägar är till för rörlig trafik.

Fordonsvrak och skrotbilar

Fordonsvrak och skrotbilar flyttas och tillfaller omedelbart kommunen för skrotning.

Kostnader för flyttat fordon

Kostnaden för transport, uppställning, värdering, skrotning och eventuell kungörelse av fordonet varierar från fall till fall.

Du får inte tillbaka ditt fordon förrän alla kostnader är betalda.

Fordon där ägare har underrättats och inte hämtat ut sitt fordon tillfaller kommunen efter en månad, i annat fall tre månader efter kungörelse.

Beslut om flyttning grundas på

  • Lag (1982:129) om flyttning av fordon
  • Förordningen (1982:198) om flyttning av fordon

Olovligen uppställda fordon på privat mark

Är ett fordon olovligen uppställt på privat mark är det fastighetsägarens ensak att uppsöka fordonets ägare.

Om fordonets ägare inte går att få tag på eller inte flyttar fordonet kan fastighetsägaren kontakta Kronofogdemyndigheten för särskild handräckning.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.