Lotteritillstånd

Kommuner kan bara godkänna registreringslotterier enligt den nya Spellagen som började gälla den 1 januari 2019.

Kommuner får, enligt den nya spellagen, bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut.

Vad är en registreringslott?

 • I ett registreringslotteri får värde av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde - lottpris gånger antalet lotter - i lotteriet
 • Den totala omsättningen - lottpris gånger antalet lotter - i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

En registrering gäller högst fem år

En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registreras hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier - som kräver registrering - får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, om omsättningen överstiger detta belopp får kommunen inte bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättning måste den i så fall ansöka om licens hos Spelinspektionen till ny registrering kan sökas hos kommunen.

Vilka kan beviljas registrering?

 • Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Krav för registrering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller den plats där lotteriet tillhandahålls
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas

Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas. Exempel på villkor kan handla om giltighetstid på presentkort eller att vinst ska tilldelas vinnaren kostnadsfritt.

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering och då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4 000 prisbasbelopp
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i, till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning, samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund - kan vara privatperson eller företag - gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4 000 prisbasbelopp
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet - förhandsdraget
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med
  1. En offentligt nöjestillställning
  2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillstånd eller liknande enligt ordningslagen.

Gratislotterier behöver ingen registrering eller licens.

Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats - exempelvis "gilla och dela" i sociala medier - eller om det sker under privata former med låga belopp.

Vissa krav på lottens utförande

Spelinspektionen, före detta lotteriinspektionen, ställer i sin författningssamling, krav på utförande på lotter:

 • I lotteriet där högsta vinsvärdet understiger ett prisbasbelopp finns inga krav på lotternas utförande
 • I lotterier med högre vinstvärde - exempelvis om en varuvinst är värd mer än ett prisbasbelopp - finns krav på lottens utseende.

Lotteriansvarig

Den i föreningen som är utsedd att ansvara för lotterierna har också till uppgift att redovisa lotteriet för utsedd kontrollant.

Lotterier som arrangeras inom ramen av ett godkänt föreningslotteri ska alltid redovisas på anvisad blankett.

Det bästa för föreningen och ansvarige är att redovisningen sker efter slutförd försäljning eller vinstutlämning. Redovisningen bör dock lämnas in årligen senast den 15 februari för föregående års lotterier.