Logotyp

Årtal i Orusts historia

Här bjuder vi på några spännande glimtar ur Orusts historia med början från 800-talet.

En grupp personer står i en skogsglänta. I förgrunden syns stenrester av ett gammalt hus.

Historiska nedslag i vår historia

Följ med i historiska nedslag ur vår historia uppställda i stigande tidsföljd.

Historiska tillfällen

Årtal

Händelse

800-talet

Runor ristas på Hogastenen, som är den äldsta kända skriften som härstammar från Orust.

1100-talet

De första kyrkorna på Orust byggs och våra nuvarande socknar börjar ta form.

1200

Vid ett möte i Svanesund tvingar Kung Sverre alla bönder på Orust att betala skadestånd, för att de stöttat hans motståndare Baglerna.

1285

Norska förhandlare vill pantstätta Orust för att uppnå förlikning med Danmark under en av medeltidens många gränsfejder.

1308

Bohus fästning börjar byggas och Bohus län börjar organiseras, under vilket Orust läggs.

1374

Det äldsta bevarade pergamentsbrevet från Orust skrivs på, som handlar om ett gårdsköp i Skantorp i Tegneby socken.

1388

Den norska biskopen Eystein upprättar en jordebok över kyrkornas jordegendom, varigenom många ortsnamn dokumenteras.

1532

Kristian Tyrann i Kungälv utfärdar ett frihetsbrev för Kåröds säteri under sitt misslyckade försök att återta kungakronorna i Norden.

1536

Den katolska läran avskaffas genom recessen i Köpenhamn och reformationen genomförs i Bohuslän.

1583

Anders Storm från Mollösund blir den förste skepparen från Orust som registreras i danska tullräkenskaper.

1594

Biskopen Jens Nilsson från Oslo besöker Tegneby och Myckleby pastorat, vilket resulterar i vår äldsta kända resebeskrivning.

1611

En lagmansdom utfärdas, vilken dokumenterar gårdsägare i Varekilsnäs i Stala socken ända fram till år 1361.

1631

Morlanda pastorat bildas genom delning av Tegneby pastorat, som behåller församlingarna Tegneby, Stala och Röra.

1658

Bland annat landskapet Bohuslän överlämnas till Sverige, enligt freden i Roskilde.

1664

Anders Nilsson från Göksäter i Röra socken är ombud för Orust vid den första svenska riksdagen i Stockholm.

1670

Tre personer från Mollösund bränns på häxbål, två år senare bränns ytterligare fem människor från Orust.

1675

Huvudbyggnaden på Morlanda säteri byggs, vilken numera är Orusts äldsta mansgårdshus.

1686

Tingshuset i Svanesund byggs, vilket är det första på Orust. Det ersätts år 1755 av ett nytt, vilket ödeläggs år 1911 genom en eldsvåda.

1720

Jacob Olsson från Hästekälla i Morlanda socken undertecknar sig som talman i bondeståndet, den nya regeringsform som upphäver enväldet och inleder frihetstiden.

1753

Två mördare halshuggs på avrättningsplatsen på Galgeberget i Hårleby, Stala socken.

1784

Den stora sillfiskeperioden pågår. Genom trangrumsakten regleras byggandet av trankokeri.

1809

Den stora sillperioden upphör. Skärgårdsbefolkningen tvingas söka annan försörjning genom bland annat uppodling av utmarker.

1827

Förordningen om laga skifte börjar gälla, vilket radikalt ändrar landskapsbilden då byar splittras och nya gårdstomter bebyggs.

1831

Boken "Bergflickan på Orust" givs ut. Den brukar kallas Sveriges första historiska roman.

1842

Den sista skallgången efter varg hålls på Orust. Den sista vargen lär dock ha skjutits först på 1860-talet.

1875

Barken Mentor sjösätts i Slussen. Det är det största segelfartyg som någonsin byggts på Orust.

1885

Mollösund får telefonstation, men redan året därpå flyttas den till Varekil.

1887

Tegneby Sparbank bildas i Nösund. År 1955 byter banken namn till Orusts Sparbank.

1887

Den första kuttern "Torsten" inköps till Gullholmen, vilken blir upptakten till kutterepoken.

1888

Skaftö särskiljs som egen församling i Morlanda pastorat.

1900

Kapellpredikanten August Simson dör efter arr i 51 år ha varit oinskränkt härskare på Käringön.

1910

Den första motordrivna färjan "Bröbacken" insätts i Svanesund. Nötesund får motorfärja år 1931.

1912

Varekils Tingshus invigs. Tingshuset inrymmer häradsrätten fram till år 1962, då ny domsaga med Stenungsund som tingsplats bildas.

1913

Efter överfärjning i Svanesund rullar den första automobilen på Orust, med forskningsresande Sven Hedin som resenär.

1930

Högspänningsledningen byggs över till Svanesund och sedan vidare till Tjörn. Elnätet i Svanesund kopplades på år 1932.

1938

Skåpesundsbron är klar efter bara nio månaders byggtid. Den har räfflad vägyta för att hästar inte ska halka.

1941

Ett gemensamt landsfiskalsdistrikt bildas för hela Orust. År 1965 överförs Orust till Kungälvs polisdistrikt.

1952

Tio småkommuner sammanslås till tre storkommuner: Morlanda, Tegneby och Myckleby.

1962

Tegneby och Myckleby kommun går samman och bildar Östra Orusts kommun.

1966

Broarna och tunneln vid Nötesund färdigställs, varigenom den nya genomfartsleden via Tjörnbroarna över Orust blir färdig.

1967

Kyrkoadjunkt Marianne Westrin från Gästrikland predikar i Stala kyrka som den första kvinnliga prästen på Orust.

1971

Genom sammanslagning av Morlanda och Östra Orusts kommun, bildas Orust kommun.