Elevhälsa, hälsovård

Inom barn- och elevhälsan finns ett flertal olika kompetenser som arbetar utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.

I förskolans barnhälsa ingår specialpedagoger, samarbete med BVC, samt kontakt som förmedlas till psykolog. Specialpedagoger i förskolan arbetar med att ge stöd till förskolorna. De arbetar både konsultativt och handledande, på uppdrag av rektor.

I grundskolan finns lokala elevhälsoteam som består av rektor, kurator, specialpedagog och skolsköterska. Skolläkare kommer två gånger per termin, tid bokas genom skolsköterskan. Elevhälsan har tystnadsplikt, och regleras av lokala, nationella och internationella styrdokument.

Elevhälsans medicinska insats - skolhälsovård

Elevhälsans medicinska uppdrag.

  • Att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
  • Följa elevens utveckling, bevara och förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Alla elever erbjuds minst tre hälsobesök under grundskoletiden samt vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet.