Logotyp

Försäkringar

Vi har tecknat en olycksfallsförsäkring för våra elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Barn och ungdomar i åldern 0-17 år som är folkbokförda i Orust kommun är kollektivt försäkrade dygnet runt 365 dagar om året. Försäkringsbolaget är Länsförsäkringar.

Övriga grupper som omfattas av försäkringen finns listade längst ner på sidan.

Om det händer något

 • Vänd dig till läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
 • Spara alla kvitton i original
 • Anmäl skadan till Länsförsäkringar telefon 031-63 23 75 eller på www.lansforsakringar.se
 • Du kan också anmäla skadan via e-post till personskada@gbg.lansforsakringar.se
 • När du tar kontakt med Länsförsäkringar om en skada, ska du alltid ange kommunens försäkringsnummer: Numret hittar du i försäkringsbrevet via länken nedan under Relaterad information.

Taxi till och från skola

Behov av taxi till och från skola på grund av olycksfall ska styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid behovet av taxi gäller.

Överenskommelse om taxiresa gör du med Länsförsäkringar och det bokas via försäkringsbolaget.

Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Olycksfallsskada är kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting, total hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett.

Den försäkring som vi har tecknat gäller inte för sjukdom.

Kategori 01: Skol-/verksamhetstid

 • Deltagare i Orust kommuns vuxenutbildning från och med 20 år inom Komvux, SFI och Särvux samt arbetsplatsförlagd utbildning och praktik
 • Personer som är placerade i arbetsplatspraktik
 • Personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
 • Övriga deltagare i av kommunen annan anordnad verksamhet

Kategori 02: Dygnet runt

 • Barn och ungdomar i åldern 0-17 år som är folkbokförda i Orust kommun
 • Barn och ungdomar från annan kommun inom kommunal och enskild barnomsorg samt i kommunal och fristående skola
 • Asyl- och anknytningssökande barn samt gömda barn
 • Gymnasieelever som är folkbokförda i Orust kommun som går i kommunal och fristående gymnasieskola samt elever från annan kommun
 • Gymnasieelever från Orust kommun med skolgång i annan kommun
 • Deltagare till och med åldern 19 år som är folkbokförda i Orust kommun och går i vuxenutbildning Komvux, SFI, Särvux samt arbetsplatsförlagd utbildning och praktik
 • Personer från och med 18 år som är placerade enligt LVU och LVM där kommunen står som huvudman
 • Personer från och med 18 år som är placerade enligt LSS där kommunen står som huvudman
 • Gruppbostad LSS
 • Personer i kontakthem och familjehem, där kommunen står som huvudman
 • Övriga flyktingar inom kommunal omsorg

När gäller försäkringen?

Med skol-/verksamhetstid avses:

Försäkringen gäller under den tid den försäkrade deltar i ordinarie bedriven verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande som anordnas av kommunen samt resor till och från. Försäkringen gäller även för andra aktiviteter som anordnas av skolan eller verksamheten, som är godkända av rektor eller motsvarande, till exempel skolresor och PRAO.

Med heltid avses:

Försäkringen gäller under hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid.