Ledighetsansökan, skola

Lämna in din ansökan om ledighet till din mentor eller klasslärare i god tid innan den önskade ledigheten.

Som elev och vårdnadshavare behöver du känna till konsekvenser av att inte delta i utbildningen och varför du behöver ansöka om ledighet i god tid.

Ledighetsansökan gör du i e-tjänsten Lärplattform skola och förskola, Schoolsoft.

Skolplikten och ledighet

Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Skolpliktens krav på närvaro gör att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter för skolan att bevilja ditt barn ledighet.

Nationella prov och ledighet

Ett tips är att inte ansöka om ledighet under perioden för nationella prov då det är extra svårt att bevilja det.

Rektor får bevilja ledighet

  • I grundskolan och grundsärskolan får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
  • Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det ska enligt Skolverket tolkas mycket restriktivt.

En samlad bedömning

Inför beslut om ledighet görs en samlad bedömning av elevens situation.

Rektorn tar hänsyn till saker som frånvarons längd, elevens studiesituation och möjligheterna att på olika sätt ersätta den förlorade undervisningen. Hur angelägen ledigheten är för eleven ska vägas in i bedömningen.

Eftersom eleven inte deltar i undervisningen vid ledigheter kan detta försvåra för eleven att nå målen för utbildningen. Läraren behöver på förhand informera eleven och vårdnadshavaren om hur ledigheten kan påverka utbildningen.

En elev som bedömts klara en längre frånvaro och därigenom beviljats ledighet kan i dessa fall inte få sin garanterade undervisningstid.

Ogiltig frånvaro

Om en elev som inte har beviljats ledighet ändå uteblir från undervisningen räknas det som ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro skrivs i terminsbetyget.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.