Logotyp

Ledighetsansökan, skola

Som elev och vårdnadshavare behöver du känna till konsekvenser av att inte delta i utbildningen och varför du behöver ansöka om ledighet i god tid.

Ledighetsansökan gör du i e-tjänsten Lärplattform skola och förskola, Schoolsoft.

Skolplikten och ledighet

Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Skolpliktens krav på närvaro gör att det enligt skollagen finns begränsade möjligheter för skolan att bevilja ditt barn ledighet.

Text ur Skollagen, § 18:

"En elev i en skolform som avses i § 17 får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar".

Rektor får bevilja ledighet

  • I grundskolan och den anpassade grundskolan (grundsärskolan) får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
  • Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det ska enligt Skolverket tolkas mycket restriktivt.

Ogiltig frånvaro

Om en elev som inte har beviljats ledighet ändå uteblir från undervisningen räknas det som ogiltig frånvaro. Ogiltig frånvaro skrivs i terminsbetyget.