Skolskjuts och trafiksäkerhet

Skola, vårdnadshavare, elev, trafikbolag och förare har ett gemensamt ansvar för elevens skolväg. Skolan ansvarar för att du som elev får information och undervisas om vad du ska tänka på för att undvika olyckor.

Bussen stannar på hänvisad hållplats. Det är viktigt att vara på hållplatsen i god tid innan bussens avgångstid.

Väg mellan hem och på- eller avstigningsplats

Vårdnadshavaren ansvarar för elev mellan hem och hållplats samt när elev väntar på bussen. Förbered och träna eleven på att klara av denna del av skolvägen på egen hand.

Var synlig

För att öka trafiksäkerheten under årstider när det är mörkt är det viktigt att vara väl synlig för bussföraren och andra trafikanter. Använd väl fungerande reflexer, reflexband och reflexväst.

Vid skolskjutstransporten

Trafikentreprenören ansvarar för transporten. Föraren ansvarar vid på- och avstigning till bussen samt under färden.

Det är föraren som avgör om väglaget är tillräckligt trafiksäkert. Om förarens bedömning är att det inte är trafiksäkert ska föraren ställa in bussturen.

På skolområdet

Skolan ansvarar för eleven efter avstigning på skolområdet och när hen väntar på skolans hållplats. Vid bussarnas ankomst- och avgångstider finns bussvakt med gul väst på skolans hållplatsområde.

Skolan ansvarar för att på- och avstigningar kan ske på ett så säkert sätt som möjligt vid skolorna. Hållplatsområdet vid skolorna är utrustade med grindar för att skydda eleven vid på- och avstigning.

Skyltning av fordonet

Fordon som används för skolskjuts ska enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter vara skyltat och ha blinkljus som visar att fordonet används för skolskjuts.

Skolskjuts ska blinka vid av- och påstigning. Blinkljus ska användas cirka 100 meter före och efter den plats där fordonet stannar för på- eller avstigning.

Bälteskrav

Enligt lag ska alla som har sittplats vid resa vara bältade.

Trafiksäkerhetsfrågor vid skolskjuts

Skolan ansvarar för att eleverna får information och undervisas om vad de ska tänka på för att undvika olyckor.

Alla grundskoleelever i den kommunala grundskolan ska årligen genomföra en brandutrymningsövning från bussen för att ha god kunskap om hur de gör för att snabbt lämna fordonet. Brandutrymningsövningen genomförs av trafikbolaget.